You are here: HomeRSS FeedsLatest Articles

“Huan Mariin Ka nuntak nain Toupa a pahtawi e, Ka kha leng ka Hondampa Pathian tung ah a kipak mahmah hi,” a chi a ( Luke 1:46-47).

 

Mariin a kiang a thu tung Pathian a kipan ahi chih a thei chian a, Kha sianghou in a mah gaisak ding a, tapa nei dia a min ding a Jesu sa ding ahi chih a theih chet a, huai thute ziak a mihing paidan, chindan leh tawndan toh kiktuak lou, min siatna tawpkhawk leh sihna hial tana thuak ding a hihleh leng kimansa a, a om theih takin “Kanuntakna in Toupa a pahtawi e, Ka kha leng ka Hondampa Pathian tung ah a kipak mahmah hi” chiin a gen thei hi. Leitung mihingte paidan toh kituak hetlou min siat huai lua a hih hunin leng Toupa deihna bang a kipum piakna leh a mah deih bangbang’a zatdia kipiak ngamna tuh nuntakna toh Toupa pahtawina ahi.

 

Juda numei khat Juda tangval khat toh kiteng dia kikhamna neisa, a hunding ngak a om kiang a nagai ding chih phut a om ding lungsim a gel ngam ahikei dia, gel phak leng a hikei ding hi. Nagai ding kichih mawk lung phawnhuai lua leh patauhhuai lodeuh hilou hia chih honngaih tuahsak hi. Judate paidan toh leng a kituak mahmah kei a, mihinpihte laka minsiatna tuntu hilel leh ngaihdan khat omlai ding ahi. Juda paidan in a deih louh himhim ahi. Mariin hiai thu a zak tung’in a thei siamkei him hi. Mihing ngaihdan’in genlai leng Pathian in Juda numei pasal neilou khat kiang a nagai dia a chih huhamhuai lodeuh hilou hia a chih theih hi. Himahleh theih siam theihna leh theih chetsak theihna pathian mah’in a pethei a, Pahian’in ateel tuh ateel a himai hi. Mihingte lemsak na laak masak ding hileh kuamah’in kei sung’a pan Jesu hongpiang hen chih Judate paidan nuaiah a chi ngam om ding in a gintak huai kei hi. Khristiante’n polam kilawmna I ngaih thupi uh hibangzah laiah, a pa omlou naungek kha kua sung gil’a pai ding’in I kipekhe kei hial ding uh chih a gintak huai hi. Khovela hotdamna thu genzak ding a mihingte moh puakna ding’a Pathian’in a koih ahi a, himahleh hotdamna lampi bawlna toh kisaiin pathian’in mihingte a dongkei hi. Hotdamna lampi Pathian’in a bawl a, huai lampi zuidia mihingte Pathian thil hih theihna a thop theih a I om leh hotdam I hithei dia, a lampi leng I zuithei ding hi. Huan Mariin angel kiang ah Hiai bang chiin ahi dia? Pasal lah neilou ing a, achi a, (Luke 1:34). Pathian Kha siangthou nasep ding Pathian kha siangthou panpihna mah’in a theihsiam theih a, angel’in Mari agai ding thu Kha siangthou a kipana theihsiam sakna a muh ma a Mariin a dawnna, “Hiai bangchiin ahithei dia? Pasal lah neilou ing a”chih ahi. Himahleh Kha siangthou a pan theih siamna a neih tak’in Mariin “Ka nuntakna’in Toupa a pahtawi e, Ka Kha leng ka homdampa Pathian tung ah a kipak mahmah a” a chi theita hi. Mari lungsim a kikhekta a, a theichiana, a gingta a, huai ah a kinga a, a lungsim a nuam hi. Hiai ahi pianthakna a kipana gahkhia!!


Mari bang’in, Pathian’in honteelkei leh bangmah hilou I hi chih kitheih chetnain Pathian aa ding a kipumpiakna leh A mah biakna lam ah honhatsak ding hi. Mari kampau a patin amah mi kingai niam mahmah leh ahihna kithei chian mahmah mi ahi chih I thei uhi. “A sikhanu namtomdan a mu a, a hehpih a, ngaiin tunung siah khang thak tengteng’in hampha honchi diing uhi,”a chi hi, (Luke 1:48). Mariin Kha singthou theihsakna ziakin hiai a chithei hi. Pathian a kipan a thil tung mihingte paidan toh kituak ahi gige kholkei thei hi. Mi’n a thil tuahte uh, a thil muhte uh Pathian’a pana thiltung, Pathian deihdan ahi chih a theihchian ua leh mihingte’n bangchibang teng’in gense mah le uh Pathian deihdan ah a kinga chiltel zaw uhi. Mari theihchet bang a theihchet a poimoh mahmah hi. I theih chetlouh ziakun ginna kip I nei theikei uhi. Hotdamna a manphatdan I theihchetna in biakna leh phatna lam ah kalsuanna hontun ding hi.

 

Tulai Khristiante, kaki’et chiang, I hih theih khamkham, nasep, thilpiak ah I hahpan ua, saptuam I awlmoh ua, Tanchin hoih nasepna ah hih theih dandan in I pang siausiau uhi. Hiaite I sep leh I bawl ding mah uh ahi. Himahleh khat veivei Pathian’in honlametdan pen tung phalou deuh, huaituh khalam hinna, Jesu ginna ziaka lungsim kikhekna leh hinkhua paidan, duh leh deihte, duhgawlna leh huaihamna lama lamdanna tasam I hikha ding uh chih muhtheihin a om hi. Huchibang Khristian saptuam sung a a tamluat leh saptuam sung’a Jesu honsinsak dan zuihna lama tasam leh biakna leh phatna lama kilawp theih taktak louhna hontun thei hi. Tulai hun kia hilouin nidanglai peka Paul hunlaiin leng gingtu kichite lak ah hiai bang ana om uhi. Paulin hichiin agen hi, “Pathian lam ah phatuam angai uh chih ka theihpih ahi, himahleh theihna a hihvakin zaw ahikei uh” a chi hi,(Rome 10:2). Paulin theihna a hihvak a chih in theological education M.Div., M.Th. leh a dangdang gen ahikei hi. Mari lai siam ahikei ding hi. Nazareth khua, kho neuchik a teeng, numei mawl leh diktat, lungput siangthou leh hinkhua kembit numei ahi. A pian thak ziak a Pathian in Jesu pianna ding’a deih ahikei a, a kikep siangthou ziaka deih hi diing’in a gintaak huai hi. Piangthak lengle I kikep siangthou keileh Pathianin honzang kei ding hi. A mah sung’a Jesu pai’a om dia Kha Siangthouin gaisak diing chia theihsaka aom laiin Mari piangthak nailou a hi maithei hi. Kha Singthouin gaisak dia, aman khovel hondamtu ding kha kua sung vingveng a gil a pai ding ahi chih a pomtheih a panin Toupa sikhanu kahi a chithei hi. Mari khalam theihna a hihvaka aom takin biakna leh phatna ah a kipumpiak hi. “Huan Mariin Toupa sikhanu kahi, nathu bangzelin katung ah tung hen a chi a,” ( Luke 1:38). Mariin hiai a chih theihna laisiam ziak ahikei a, Pathian toh amah mimal kituahna ziaka kitheihchetna a neihna a pana a genkhiak ahi. Mari bang’in mawl leh khovel thil lama theihna haukeiin, minthangkei mah lehang Pathian toh Jesu Khrist ziaka kizopna diktak I neih a leh, “Theihna a hihvak a om” I hi ding uhi.

 

Mari, Pathian mihing a hongpiang ding gila paitu ding a seh in a om a, a gil sung a Pathian naungek paia a pai main Pathian toh amah mimalin kituahna anei ua, amah teela aomna a theihsiam takin, “Kanunna in Toupa a pahtawi e, Ka Kha leng ka HONDAMPA Pathian tung ah a kipak mahmah” a chithei hi, (Luke 1:46-47). Jesu Khrist ginna ziaka ki pumpiakna leh biakna hinkhua bawl lamdangthei khopa lungtang kikhekna tuh pianthakna ahi. Mari bangin ka nuntaknain Toupa a pahtawi e chithei chiat ding’in Pathian in hon’ompih chiat hen.


Upa V. Lianzathang
Vijaynagar, New DELHI