You are here: HomeRSS FeedsLatest Articles

Tangthupha

Tuesday, 05 May 2015 01:39

~By: VzSiam

 

Phalvak a sumtawng a ansu dia kisa lai khokhang lam apan mipi thawm a za phut a, mi khat in thu sam a huai zoh chia mipi kikou zoizoi in a za a, lah a gen uh a theitheikei. Innsung ah a va luut a, a pa a va phawng a, a pa hong thou in innkong ah a kizuipawt ua, bangtan hiam a ngaih nung un a pa’n, “Pathian thu-awite hi un teh. Bang thupikei,” chi in a luutsan hi. Ningman in leng awlmoh nawnlou in a nau toh an a su uhi. Ningman pa Thongpum tuh Hausa Upa lian ahi a, Pathian thu doudal mahmahte’ lak a khat ahi.

 

Innkiim-innkiangte leng patau in a hong thou kheukhou ua, bangthu-bangla hi peuhmah ding hiam chih thei ut in a hong pusuak chiat uhi. Huchia patau tak a a kikan kheukhou lai un tua kikou thawm in a hon naih hiaihiai a, adendeuh chiang in mihon tamkuam tak tuum nah tawi in a theihsiamlouh uh thu sam a kikou in a hong suakkhia ua, a muh tak un Pathian thu-awite ahi uh chih a thei ua, thupi a seplou in innsung a lutsan chiat uhi. Tua mihonte lak a makaipa un, “Tunungpen ah,” a chih chiang in mipite’n, “Hosana,” chi in a tuumnahte uh a liik ua, makaipa’n, “Toupa min a hong pai a hampha hi, David tapa’ kiang ah,” a chihzel chiang in mite’n, “Hosana,” a chi zel ua, Pathian thu-awilou kho mipi tamzawte’n bel bang chihna hi mahmah hiam chih a theibun himhimkei uh.

 

Hausa Upa hon khat leng patau ahi peuhmah ding ua, mipite khokhung a tun kuan un a va pha ua, a makaipa uh saptuam Upa Khaithong kiang ah, “A bang dia numei-naupang su patau dia zing khangkhang a hiai bang a gamta na hi ua?” chi in a va salh bawl ua, Upa Kaithawng in, “Pute aw, patauh thawm a hih naak sang in kipahna, vualzohna thawm ahi zaw. Ziinmang sal apan hon tankhia i Toupa uh pahtawi a kikou ka hi uh,” chi’n a dawng a, Hausa Upa Zaneek in, “A bang tatkhiatna ahia na gen? Ipu-ipa khan ua saltang ngeiloute tua saltang hizaw hilimlou na hi umaw? Kikhen unla, na inn chiat zuan le uteh hilel,” chi in a paisan uhi. Upa Kaithawng in leng bangmah a dawng nawn tuanlou in mipite innlam chiat zuan ding in a hilh a, huai apan a kikhen uhi.

 

Hanship khua a tangthupha a luutna a sawt naikei hial a, Pathian thu-awi leng a tam naikei uhi. Hausapu Kamzamang mah in Pathian thu-awi tamna khua peuhmah ah migilou-salou tam chi in zadah mahmah a, dou chihtak a dou in a biakinn peuh uh a phelsak hi. Mite Pathian thu-awi ahong suah peuhmah chiang un chitak mahmah ua, khovel daan leh pupa’ daan tuamtuam khobawl leh kithoih, zusiim-sasiim chihte dou chihtak a dou pah uh ahihman in hausa in zadah a, Pathian thu-awi peuhmah peemkhe ding in noh thithe hi.

 

Hiai thilthak Pathian thu leh pupa’ tawndan kika vilvel ahihman in a lang tuaktuakte a ding in haksatna thupitak hong tung hi. Nidang a khokhat a nuamtak a zu leh sa nekhawm a, ankhing-tuibuuk kikawmte tu in melma a hong suak ua, lah amau gup chiat tawpsan theilou uh ahihman in khosung pumbuai ding a hong bang ta hi.

 

Huchih lai in Suangpi sap in B.C. Gasper kichi hong om a, Kawlgam leh Meiteigam tehtuah kaal a namtom-namsau khempeuh in Kamzamang mah hausa bulpipen leh nampi a na kawkmuh chiat uh ahihchiang in Gasper sap in Hausapu Kamzamang’ kiang ah, “Pu Mang aw, bangteng hileh ka inn kiang ah na inn ding i lam dia, tengkhawm in kithuah in vai i hawm khawm peuhmah ding. Thubuai-labuai om chiang a lah nanglou a thu kikhen ngamlou a, khua leh tui, gam leh lei deih om chiang a lah nang’ thu lou a kipe theilou a nanglou a kigamtang theilou ahihchiang in tengkhawm in vaihawm khawm peuhmah ni. Huchi in na gamsung leh na ngeina daan tengteng ka puahpha ding,” chi in kunkun hi. Himahleh huailai in Hausapu Kamzamang in Hanship, Palkhuang, Aibulon leh Bungpilon ah saliang-tangseu kham in tai mahmah a, huaiziak in Gespar’ kutna na ngeingaihkei hi.

 

Gespar sap in, ‘Guite Innpi va veh mawngmawng ning,’ chi in khatvei Hanship khua ah va hoh hi. Hausapu limla ding in khibah a ok a, a khut langtuak a Nuaisuk leh Zamkang khai kawm in lem a kila hi. Hiai lemlakte Gespar sap in England a akhaak chiang in Hausapu Kamzamang in hichi’n la hon phuak hi:

 

Ka ohkhi a thangzaw maw e
Ka chiandal a thangzaw maw
Ka ohkhi leh ka chiandal in
Theihlouh tuizum tual khawn e

 

Tua bang a Hanship a Guite Innpi lun leh pha mahmah a pupa’ daan tengteng keem leh ching a a omlai in thuthak-lathak, chikmah a atheih ngeilouh uh leh a zaak ngeilouh uh, tumasiah a maute’ tawndan leh ginna tengteng lumlet a, suan ding amaute’ ahon zaapta a, a silah mahmah uhi.

 

Ningman deihta mahmah tangval Vialpum a om a, nitak sim in Ningmante inn ah a va lengla hi. Tangval kizen leh thanuam ahihman in Ningman’ nu leh pa’n leng deihsak mahmah ua, na limbawl mahmah uhi. Himahleh a khonung lam chiang a Vialpumte’n Pathian thu hon awi chiang un Ningman nu leh pa’n, “Vialpum toh na kiten uleh bawm kuah ding omlou ding,” chi in Vialpum pen deih nawnlou uhi. Ningman tuh tanu upapen ahihman in Pathian thu-awite toh a kiten ding hithei salou uhi. A Ningman leh Vialpum lah kideihta mahmah ahihman un haksa a sa mahmah ua, lah Ningman mahmah in leng nu leh pa’ thu nial ding hithei salou in lungkham-sinkham in a om hi. Khenchiang in a pa kiang peuh ah Pathian thu awi a kipe mai ding in a kun a, a pa lah a ut dekkei hi. Khenchiang in Vialpum pen a Pathian thu-awi tawpsan mai ding in a kun a, lah huai leng a hitheikei zel hi.

 

Nitak a Vialpum a va pawt chiang in leng ana limbawl nawnkei ua, Ningman pa mah in Vialpum kiang ah, “Ka tate Pathian thu-awite’ kiang a khaakkhiat ka sawmkei. Ningman lunggulh a hong pawt na hihleh hong pawt nawnke’n. Lawmta bang a hong pawt na hih lelah k’on kham teitei theikei,” a chi tang hial mah hi. Ningman kiang mah ah leng a U Vialpum limsak nawnlou ding in a hilh uhi. Himahleh amau gel kideihta lua uh ahihman in a guuk in a kingai veve ua, Vialpum in Ningman kiang ah, “Ngakzou peuhmah le hang lampi hong kihong ding ahi,” chi in thuakzou ding in a hanthawn hi.

 

Pathian thu-awite leh awiloute’ kikaal ah kilemlouhna ani-ani in khang seemseem hi. Khobawl chiang a khozaang a pasal photphot china chihlouh sawng beng a kuan ngeingei ding chih ahi a, a kuan loulou tuh gap himai hi. Khobawl zan a dakpi-dakta, khuangpi-khuangta leh gingthei peuhpeuh tum phal hilou a, muinam, sampawn nangawn haallouh ding chih ahi. Hiai bang zehtan leh phuutluih pen Pathian thu-awite’n a ngai theikei uhi. Tua bangte a tan noplouh chiang un lah Hausa in thumoh bawl chi in a gam zel hi.

 

Kum khat houh hausapa’n ton hon sawm a, khozang a zu beel khat chiat puak ding in hausa upate’n thu hon veek uhi. Pathian thu-awite’n tua bang a zu a puaklouh chiang un hausa simmoh chi in voktal tuk li chiat in gaam uhi. Hiai kum a a ton u tuh thupitak ahi a, hausate’ kongtual tuh song chi tuamtuam in a niimzou hial hi. Upa Luaizakham lawi tangval tuung lai deuh hi ve’n, amau hausate’ innkhangte ahih chiang un a ekneeltuk in a pang ua, ekneel a tam ngial hi. Ni nga mahmah ding tong in a pumbuai ua, Ningman’ gang Thawngnang’ la phuah ton la khawng sa in asun-azan in a laam uhi.

 

Vangkho nuamnou simthu hualna
Melmak simthu’n zeelzou e
Melmak simthu ziing nuai ah aw
Sawmsial lunglian phuuk ing e

 

Vangkho nuamnou tonkhuang kaihna
Melmak tonkhuang in zeel e
Melmak tonkhuang ging nuai ah aw
Ka zua’ chiandal sai ing e

 

Kangtui simthu i chiing diam aw
Ei mah simthu i chiing diam
Tonkhuang pat bang sai na di’n aw
Ei mah simthu chiing leng e

 

Khakiat kulsin i zaal chia’n aw
Kulnu dawng kot hong na’ng e
Kulnu dawngkot ka hon na’ng aw
Laltang sumlu va la’ng e

 

Tangval teng bang hausate inn a haam a giak hi ve un, zehtan ziak khawng in Pathian thu-awite a ding in haam a giah hong lempha nawnlou hi. Pathian thu-awite’n a giahna ding un dainawl ah inn lam hon pan ua, tuklop kuaizou pah uhi. Hausapu in huai a zaak phet in heh mahmah a, thutuam saat chi in a innlamna uah va hoh a, tuangkal ding a a mau puak uh sah mahmah khat anglang ding khawng sattan in huai tamgawp zen in upa inn ngak a omte va khen zialzial hi. Khenkhat a khetna ma sidup gawp a, sigel tawpkhiat ngai hial pawl bang a om uhi. Tua a hihman in inn pen sunzom ngam nawnlou uhi.

 

Tua bang thute Senvon hausapa’n ana zaak chiang in, “Na hausapa un huchi tel a hon deihlou a hon hua ahihleh hong pemkhia unla, Muntemun ah hong teng unla, saliang-tangseu kineek unla, leiman pen ahihleh n’on pe ding uh,” chi in na zol a, a pikhe ding in Upa Denglum sawl hi. Denglum in hausapu Kamzamang’ kiang ah, “Ruaitheh i tum a loukal ka ni alawm,” a chihleh hausapu’n, “Ke’n koilak ah luai theh in ankuang luisawm thahah ke’ng,” chihsan hi. Denglum in bel, “I tum alawm. I khua i thehdarh vek dawn a sin,” chi in a dawng hi.

 

Pathian thu-awite’n peemkhiat mai ding hoih a sa ta ua, peemna ding mun a va zong uhi. A muh tak un antang-tuibuuk kitawm ua, a kingah tak un, “Zingchiang a pasal hatlai teng bawkkhoh dia kuankhiat vek ding,” chi in a ki-inntung deen uhi.

 

Huai ni nitaklam vaipai in Vialpum in Ningman kiang ah a kisawlsehna mun ua ana ngak ding in a hilh a, a kimuh tak un a peemkhiat ding thu uh Ningman a hilh hi. Haksa a sa tuak mahmah ua, “Hon zui mai ve,” Vialpum in a chi a, lah Ningman in hithei a sakei zel hi. Nitak in Ningman teh Vialpum a va pawt a, mi theih in lah a lungdonna uh alangsak utkei ua, bangmah thu omlou bang in a om ua, a guuk in bel haksa a sa mahmah uhi. Mi dang teng in a lupsan ua, amau gel kia a omtak un mittui kai niilneel in taptawng ah a houlim tiptip uhi. Ak bang hong khuang hialta ahihman in Vialpum pai ding in a kisa a, innkong a mangpha a kikhak lai un Ningman in khase tak in:

 

Simthupha chi’n i siang zaanglawi bang hong thang
A mi zata’ nunkhonop na ding sa’ng e
A mi zata’ nunkhonop na ding sa’ng e
Phamlouh luanli gial bang kiatna hizou e

 

Simthupha chia lawi bang n’ong than buang leh aw
Ngaihtam sial ding khang gawl bang kham dih ve aw
Ngaihtam sial ding khang gawl bang kham dih inla
Ngaih toh gi bang khenlou di’n ei hon siam aw

 

Hiai bang a khase tak a la a hon gen chiang in Vialpum leng pasal zou nawnlou in hong kidik hithit a:

 

Simthu pha pat bang neem chi’n lelkei ni e
Nunkhonuam sil hong paal ding na ngak ni e
Nua chiang simthupha va bang hong pau ding a
Luanli zatam gial bang kia ngilhta ni e

 

Chi’n kikhenlou theilou ahihman un kihei nawnlou in a paisan hi.

 

Pathian thu-awite’n hausapa’ kiang ah, “Pu Mang aw, k’on it un k’on ngai mahmah ua, Simtang pan a Maltang tan a singliim belh suangliim belh a k’on belh uh na hi hin, himahleh tua nang hon ngailou a hon nohnoh na hih chiang in, zingkhua hong vak leh biakinn daak hong ging dia, hon peemkhiatsan mai ding ka hita uh,” chi in tang-au pa Awndai tungtawn in thu a theisak uhi.

 

Tua bang thu hong om hial chiang in hausa upate hong patau mahmah ua, Hausapa va kun in Pathian thu-awite a khousak uhi. Hiai thubuai lem ding Bunglawn hausa upate Hanship ah hong hoh hial uhi. Huchi in Pathian thu-awite’n leng hausapa khouhna mang in, Pathianni leh kikhopni lou a khua bawl ding, Sawng beng ding a kiphutluih louh ding, khuang leh daak utut a tumtheihna ding a khonawl deuh a biakinn lam ding, damdawi inn, pastor leh sawltak a deih dandan ua neithei ding, chia thukhun bawl in a kilem uhi. Huai nung bel hausa in Pathian thu-awite a hihbuai nawnkei hi.

 

Tua bang thu tuh Ningman leh Vialpum’ a ding in a zaaknop kholdiak a, Ningman bang in houh Pathian thu a lunglutna a neihlouh hi. Nitak khat Ningman teh Vialpum a va lengla a, Ningman in, “Zing chiah ka lou uah hong kuan ve, i kithaloh kei di ua,” chi’n ana chial a, Vialpum in, “Zing chiang Pathianni eive. Kou lou kuan theilou ding. Kou Pathianni tang ka hi uh,” chi’n a hilh a, Ningman in theisiamlou in, “Bangziak a tang nei ta ua?” chi’n a dong a, “Pathian in ni guk sung in thilsiamte a siam a, a ni sagih ni in a khawl hi. Huai dungzui a Pathianni tang ka hi di uh,” achihleh Ningman’ pa Thongpum in, “Na daan himhimte ule thulimkei lua e. Thadah man ei lim ve. Kum teng a puuktaw dite nei ve ua,” a chihsan a, a pau zawsam omlou in a dai dide uhi. Pathianni bang a tang hoih thei mahmah ua, lougiakte nangawn leng Kiginni in inn a hong kiik teitei uhi. Haichi a nediing- tadiingte Pathian ven dia koih in kua ma’n Pathianni in lou a awlmohkei uhi.

 

Kiginni nitak khat Ningman te Vialpum a va pawt leh Ningman’ nau pasal naupang kum sawmlethum veel ding mi’n a pa ki’ah, “Pa, kou maw, tunitaklam a ka lawmte toh thang va vil ung a, kei thaang a vagik nihtak ana awk eivoi. Hilele a kisailoute ka lawmte un suksai di chi un chin, susai ung a k’ong pai uh,” chi’n a gen a, a pa’n, “Bachia eita?” chia a dot leh Ningman’ nau in, “Amau Pathianni a thang kamlouh di chi un eivoi,” chi’n a dawng hi. Tua phet in Ningman’ pa’n, “Pathian thu-awite toh kithuah nawn het koh,” chi’n a thuhilh hi.

 

Vialpum’ paneu Zamgin in nikhat sakei a hon man zenhouh a, kipaklua in a upa Paugou, Vialpum’ pa aihsak ut in a inn uh a hon tun hi. Paugou pen Pathian thu-awi ahihman in huchi bang sa-aih-gal-aih chihte ana hih utkei a, a naupa’ sa mat a na nolh hi. Zamgin khasia-muisia kisa in huai ni a pan a upa’ inn a saliang a tutzel tawpsan in a upa thallouh a azat paikhia in innsung vai peuhmah ah a upa tellou in vaihawm a, zuhawm-sahawm kituakthei nawnlou uh ahihman un unau laigui zom hinapi kibal hiilheel in a om uhi. Zamgin leng tua bang teng khawng naa salou leh haksa salou ahikei a, himahleh Pathian thu-awi mah hoihzaw a atheihziak in a sanggamte sang in a Pathian thu-awi mah teelzaw hi.

 

Pathianni khat kikhopna ah Upa Khaithong in hun a la a, “Unaupa Zamthang in zanitak a Ngulpaute zusiimna a hoh a, zu ne a theih a na om ziak in tuni in saptuam apan hawlkhiat na hita. Na kisiik leh na kisiik nini apan laakluut na hi ding,” chi in Pa Zamthang nohkhiatna a bawl hi. Pa Zamthang nitak a kholak vaak in a zawlpa Ngulpaute’ innkong a va tot laizang leh a zawlpa’n na mu a, zu ne ding in na kai a, nidang lai i kilawmtaaknate ziak beek in hai khat beek dawn in chi’n na baankaih a, Zamthang in nial mahleh nial zoulou ahihman in a zawlpa’ lungkimna di’n hai khat dawn in paisan hi.

 

Ningman leng Pathianni khawng a va kikhop sam a utthei mahmah a, himahleh a pa alauh man in a kikhawm ngam ngeikei hi. A pa’ kiang a Pathian thu-awi a kipe mai ding bang a a kut chiang in a pa heh kisa in kitom maimah sek hi. A pa chihlouh a dang teng bel Pathian thu-awi ut ngen ahi ua, innsung papen a utlouh chiang in a hitheikei zel hi.

 

Pathian thu-awite tuh Pathian thugen a taima mahmah ua, nitak sim in kholai a tangkou in Pathian thu a gen zel uhi. Vialpum houh a taima lawi ahi a, Ningmante’ inn kong ah a gen ut diakkhol hi. Ningman pa’n ana zaak a, a lungsim hon khektheih lam-en in kuhkal tak in a pang hi. Zansim in pawl nihnih bang a kikhen in khodung teng tawn in Pathian thu mawltak in a gen uhi. “Pathian thu awi un. A awiloute gawtmun meidiil a pai ding tangtawn a haksa thuak ding. A awite vangam a pai ding, tawngtawn a nuamsa ding. I zu neek ziak ua i buh tengteng uh zu a huan khin, anchim leh bal ne, i kithoih ziak ua i gan limchi teng siampute’n khomual a negai uh. A sem a gim leh tawlte kihawmkhai hi hang. Siampute dawila im sam mualmualte khawng a thoihdam theih hilou i hi uh,” chi in Pathian thu a tangkoupih zel uhi.

 

Ningman pa’n tua thu kigente a lupna apan ana ngaihngaih chiang in a lungsim ah awlawl in Pathian thu lunglutna hon nei a, lah Pathian thu-awi a va kipiak ding chihpen tuma kho naaktak a ana soisel leh dou ahihna leh Hausapa mahmah leng a zahtaak man in hi sa theilou hi. Nitak khat Vialpum kiang ah, “Pathian thu-awi na dia bang teng kisam hiam?” chi’n ana dong a, tua bang thu a dot phut chiang in kuapeuh in lamdang sak leh kiguukpah a thuah ua, Vialpum in, “Pathian thu-awi thil haksa ahikei. Pathian thu awilouh sang in abaihlam zawtham. Zu ngolh ding, kithoihlouh ding, Pathianni tan ding, Biakinn kai ding, lup ding, thoh ding leh an neek ding chiang a tongtai ding chihte a pipente ahi ua, tuate baan ah gamtat siangthou a gamtat ding, thudik gen ding, zuautatlouh ding chihte khawng ahi,” chi in a dawng hi. Huai nung in Thongpum tuh a neem tuan mahmah a, Ningmante khawng bang biakinn a va kai ding uh a khaam nawnkei hi.

 

Tua bang a haltu om hetlou a a hong kithuahtheih chiang un Ningman leh Vialpum in nuam hon sa mahmah ua, Pathianni bang houh a ngaklah thei mahmah uhi. Vialpum pen mi kizen leh taimah ahihman in biakinn dak khentu in a pang a, Ningman in Pathianni zing an neekkhit leh dakgin kikal hun sawt a sa thei mahmah hi. Dak a ginphet chiang in biakinn a naih pah vengveng zel hi.

 

Dak a gin chiang in mipite’n biakinn lam zuankhawm ua, la khawng sa in Pathian thu a houlimna bang nei in om uhi. Ni a sut chiang in an neek dak khen in sun an ne ding in kikhen uhi. An nekhin vekta ding chih chiang in dak tum nawn leuleu in biakinn lam naih nawn khiukheu ua, pawl thum a kikhen in sundes skul a neizel uhi. Piching pawlte Bible sungthu kihilh ua, naupang pawlte pichingte’ Bible kihilhna a a tangvom theihlouh a genthei ding in kihilh ua, huan numei naupang pawl khat omsawn nawn in amau bel A, Aw, B Zirtirh Bu kizil sak uhi.

 

Pathianni chiang in biakinn ah singpi awm zel ua, vai singpi bel awm zoulou in buangsih singpi bawltam awm theizel uhi. Mangai chikhum soh in lim a sathei mahmah uhi.

 

Ningman houh Pathian thu lungluut mahmah pawl in a pang a, tangvom theihlouh a genthei tampen bang in a pangzel hi. Huai ni a zil dia a seh bangbang uh a zoh chiang un dak tum in kikai khawm nawn ua, naupangte’n a tangvom zilte uh etlouh a gen in makai khat in tua Bible tang hilhchetna nei zel hi. Malloh dik ngeklou sim pipi in Lusei pau in Laisiangthou sim ua, Lamzang pau in hilhchetna nei zel uhi. Huai khit chiang in la sa in Toupa thumna gen in tawp nawn leuleu uhi.

 

Nitak an neek kham in biakinn kai nawn ua, tawp chiang a a lenkhop hun bang uh om, lengkhawm tuanselou a a kikhen hun bang uh leng a om hi. Pathianni nitak khat huchia a lenkhawm lai un Ningman gang, hausa upa Thawngnang zukham a lenkhawmna uah a va kitom a, Ningman lengkhawm lai a va kaikhia hi. Huchi bang in Pathian thu zadah khosung upa khenkhat zusim pailam lenkhopna kho va kitom zialzial a om zeuhzeuh hi.

 

Khosung ah Mission skul hong kihong a, Lusei pau in laisin uhi. Ningman naupa bang houh a laisiam thei pawltak in a pang hi. Lusei la sa in Lusei Bible a sim ua, ei pau a gensawn theite bang thugen siam chih in a om uhi. Thumna bang leng Lusei pau a neih sese ding bang a sa uhi. Laithon leh hansuang natan Lusei pau a gelh pawl a om uhi. Ningman in lai sim theilou ahihman in Vialpum in lai a khaak chiang in a naupa a simsak zel a, a thukna ding leng a gelhsak zel hi.

 

Pathian nitak leuleu khat kikhop tawp a Ningmante’ inn a Vialpum lawi a om lai un Ningman’ naunu Khawlching in a nu ki’ah, “Nu ei, i maw, tuzan a ka U Man in la ngaih a ngaih a sa eive,” a chih leh a nu’n, “Numeimei. Zaktamoh le ka sa ve. Na va kikhop uh na bevenna ding uh ahihleh na pa’n hon kikhop phal nawnke’n teh. Numei na hih uh kithei ta unla, omdan na theikei di ua hia,” chi’n Ningman a salhbawl hi. Ningman in lah, “Huai la sa ngaih leng bang a poi a eita? Sak di mah hiv’en,” a chi a, a nu’n, “Dai le teh hi, tubaan kikhawm nawnkei ni uteh. Beven loh uteh,” chi in Ningman khaukhuuklai laaksak a, “Tu tantan khau le khuuk kichian thei nailou, nungak piching hita a. Khaukhuuk ding donlou hial a biakinn na kaikai ua bang silh a bang teng ding na set ua?” chi in a khaukhuuk ki-awk a bawlhoih sak hi.

 

Nikhat Ningman’ naupa leh a lawmpa, a phaitamte uh, khonawl a thangkam innlam a hong pai lai uh a lawmpa’ nu’n ana mu a, “Khualthang, kin a kin in hong pai aw. Huai thadahte khawng na va zuihzuih a puktaw a kuan gige ut maw?” chi’n ana sam a, Khualthang leng bangmah genlou in a kelkong uah a luut hi. Khualthang’ nu Ngemnu ahihleh Pathian thu zadah mahmahte lak a khat ahi a, skul kaite khawng a thadahman uh, nna a seppeihlouhman uh, chi in musit mahmah a, a tate’n skul kaite a thuah ding leng deihlouh chihtak a deihlou nupi khat ahi. A Khualthang in lah a lawm skul kaite engthei mahmah a, a guuk a skul peuh a a va zuih hun bang a om hi.

 

Tu chiangchiang in Ningman pa’n leng Pathian thu-awi a kipiak ding hong min mahmah ta a, hong kipe peetmah uhi. A innkuan un kipak mahmah ua, Ningman ngial a kipak diakkhol hi. Tu in bel daaltu bangmah omlou in Pathian thu awi theita a, zalen a kisa mahmah hi.

 

Huchih lai in tua bang thu hausapa’n ana zaak chiang in thawmhau kisa mahmah a, a upa muanpen in tua bang a a puuksan ngai theilou in kaihkiik dingdan hong lunggeel hi. Huchi in zu teeppih a akutkut chiang in Thongpum in leng nang teitei zoulou in a kaikiik zou hi. Ningman kipahna in sawt a daihkei hial hi. Himahleh a zalen tak a Pathian thu awithei veve ahih chiang in lungkimna khat a nei veve hi.

 

Huchih lai in khosung ah sumphuk natna a hong laang a, pawlkhatte’n Pathian thu-awite’ ziak a a dawite’ thangpaihna hong tung ahi chi in Pathian thu-awite tung ah a lunghikei mahmah ua, a hong sousang mahmah uhi. Himahleh hausate’n bangmah a kuplouh ziak un bangmah lohthei tuanlou ua, awl in a thu a hong dai hi.

 

Hun hong paizel in Pathian thu-awi awlawl in kibehlap zel a, hulum theikuam hong phata uhi. Nitak khat kikop tawp a biakinn baang a a buuk koih la dia Ningman a kisak leh ana omkei maimah a, midang teng in amau a chiat a laak tan uh a ngak a, mi teng a paibei nung un buuk khat hoih ngellou biebei khat a om a, kua hiam in ama di sa a ana la hi di eive, chi in tua buuk la in a pai hi. Inn a tun a a nu’ kia tua thu gen a a hon buuktawi a lah leh a nu’n, “Hiai zaw na nungak Niangteuh a hitawk veh. Zingkaal chiah kin a kin in va kheek aw. Ka buuk zaw it lawtel ke,” chi in zingkaal chia kheek ding in a thuhilh hi.

 

Nikhat tuh nungak-tangval thalou kuan in a kilawm ua, Ningman leh Vialpum leng a tel sam uhi. Hichi bang thalou kuanna khawng a zu mah ngaipoimoh pen uh ahihman un Pathian thu-awite a ding nasan in zungau a kikhaak haamtang uhi. Pathian thu-awite a tam hun ngial bang un zu dawn ding mi tawmtheilua ua, zu gai zoulou in sunnung in zudawn kia sikhop ua, Pathian thu-awite kia in loukhou kha chih bang in om uhi. Khenkhat ngial houh khamlua a pai zoulou a puak ngai bang a om uhi.

 

Zing khat hausa upa Ngulchin, pasalpha pen pawl a khosung in a theih, kholai vaak in Vialpumte’ innkong hon tot leh a baang ua tohlet kihong thak, thansuahte kia in a hontheih uh tohlet kihong a mu a, “Paugou,” chi’n a sam loiloi a, “Na bang kiphatsakna a hiai thansuahte kia hon theih tohlet hong na hia? Chik in na man a chik in na that a eita? Gal khat le manlou a, sakhital khat beek leng thatlou nang leltak toh tung a leng thahlouh neilou, nuai a vaak matlouh neilou, lai ka thahlouh nam omlou kei tel in maw tan kikim i tan ding,” chi in a hang lomlom hi. Paugou awl hong pusuak in upa Ngulchin’ kiang ah, “Pa Chin aw, ke’n bangmah suan ding neikei mah ing. Himahleh Toupa’n tua teng hon zohsakta ahihman in ama’ vaang a tua thansuahte kia’ hon theih tohlet hong ngam hi’ng,” chi in kamdam in a dawng a, upa Ngulchin tuh a heh deuhdeuh a, “Na Pathian utoh gil buh-al bang mang vek un,” chia hamsiat in a paisan hi.

 

Hun hong paizel in Pathian thu-awi kibehlap zel ua, khosung inn kimkhat ding mahmah bang ahi ta ding uhi. Khristmas bang nuam a sa thei mahmah ua, a ngaklah thei mahmah uhi. Tukum leng khristmas a ding in a kiging hoih mahmah ua, phavang hipan mahleh khristmas a ding sialtal khat leh voktal tuuk nga ding nih hial a ngah khin uhi.

 

Huchi bang a tangthupha tungtawn a khanlohna mu a, innteen-louteen a khangkaang tak leh siamna leh pilna a masawn ding a a kisaklai un sangkhat zakua sawmnihlekua kum, buhlaak lai in hausapu Kamzamang tuh akhua-atui nusia in sita hi. Akhua leh tuite’n it mahmah leh khelah tuntun in a vuita uhi. Pathian thu-awiloute’ sang in Pathian thu-awite’n itzaw leh khelah zaw a bang ua, a ngui mahmah uhi. A tuung in hausapu’n amaute’ gawt in haksatna tampi guan mahleh kilemna a neih ua pan amaute haksatna himhim tun nawnlou a, huai naaksang in skul, sawltak, damdawi inn chihte a deih bangbang uh pia in koihsak a, a nget peuh uh buchinsak ahihman in it mahmah uhi.

 

Tua bang a hausapu a hong sihchiang in Ningman’ pa’n leng a mai-et ding kuamah om nawnlou ahihman in Pathian thu-awi in hong kipe leuleu a, khristmas kuan a hih ngial toh a hulum mahmah uhi.

 

Ni lah tawlngalou a hong suakzel ahihman in khristmas ni hong tung peetmah ding ahita a, lusuun a a dahna teng uh koihmang in khristmas tuh kithalawp tak in a dawn uhi. A ni hong tung taktak tuh a Pathian thu-awiloute leng kipakzou zezen mah a bang uhi. Khristmas zingkal a tangkou ding a a seh uh tangval Sonthang ahi a, zingkal ak masa khuan a pan in kholai teng tawn in, “Hondampa a piangta, thou un, thou un,” chi in a kikou hi. Naupangte’n tua tang-au’ kikou a ngaklah thei mahmah ua, a zaak phetphet chiang un khristmas sagohna mun lam kidelh huan in vok leh sial zuhbuh ngaak in a om uhi.

 

Sagoute’n sa zunbuh a piak chiang un leivui lak ah a chil taai dimdem ua, huaizoh chiang a muutpuak in a kipeek ua, nuam a sa thei mahmah uhi.

 

Khristmas leh kumthak tuh kheekleh teitei ding in a ngai ua, mi tampipi a zanhak zel uhi. Lenkhop lai bang in chiamnuihna ding hun khat a bawlzel ua, sawtpipi bang a chiamnui uhi. Vengkhang a Pa Goupau lawi houh a chiamnuih bawlsiam pawl ahi ua, aw heu zenzen in mi a nuisak thei uhi.

 

Khristmas leh kumthakte hon zou ua, louvaat hon awlmoh mahmah nawn uh. Pathian thu hon awi chiang un nidang a lou dia a neih ngamlouhna munte uh leng hon nei ngamta ua, huai mun tata bang louhoihna mun hi ahihman in buh bang hon hauhloh uhi.

 

Hiai hun chiang a bel kho dangdang a leng Pathian thu-awi tamkhop omta hihman in khua leh khua bang kivehtuah in nikhat-ninih bang nituang in hun zangkhawm zel uhi. Khristmas, kumthak, haithak chihte bang a kivehtuah ut hun deuh uh ahi a, hiai kum haithak in Hanshipte’n Aibulawnte a va veh uhi. Khuang bang keng in lamtawn in la a sa ua, Ningman bang houh a tel patna ahih toh a kithalawp mahmah hi.

 

Khotualte’n khomual ah ana dawn ua, la sa a thumna nei in chibai buukna a nei ua, huchi’n khosung a luut uhi. Hai thak nuamtak a lawm in tangmai, mazel, dawnpawl chihte bang neekseng louh ding a om a, naupangte a tai ngial uhi. Huchia kithuahpan a kichih lai un kikhen ni ding hong tung a, khomual a kikhaakna bawl in kikhelah kisa a kikah pepulh geuh in a kithenthei haamhaam uhi. Pathian thu-awi huchipi a tam nailou ahihman un a awi sunsun teng a kingai in a kilunglen thei mahmah uhi.

 

Huai hun lai in halhna hong tung a, mi tampi’n a tang uhi. Lasak lai a halhna a hon tan chiang un hong kivuang ua, kisawi in hong kising ua, a tutna ua pan hong diangzaak uhi. Lasak a tawp chiang in amau a tawp theilou in pummat a letkip ngai uhi. A kilet chiil in kising thonthon ua, ling gungun ua, awlawl a hong dai in ngeina hong bang nawn uhi. Numeite a huchi ut diakkhol uhi.

 

A kumnawn in NEIG khawmpi lian Hanship ah neih in a om a, sapte hong hoh ding chi in kuapeuh a kithalawp thei mahmah uhi. Tualsung tuailaite Vialpum’ heu in kisakkholhna naaktak in a nei uhi. Hiai khawmpi NEIG General Secretary H.H Coleman in hong uap hi. Lasak lai in Vialpum’ naunu Chingchiin in kha hon tang a, hong laamkhiat leh H.H Coleman in, “Hawlkhia un,” a chi a, biakinn sung apan a pikhia uhi. Huai baansiah tua bang a laamna a daita hi.

 

Pathianni zingkal khat kikhawm di’n Vialpum in Ningman a va tawn a, Ningman ana kisa lel lai hi. Inn kong a a puanten kiphou a va en a, “Aaa, nu, keulou pi. Bang teeng di ka oi?” chi’n lungkim hetlou in a hong luut nulnul a, “Huai leelpi a tongnok khawng teng suk in,” a nu khintung a buh kihak tok a om in a chi a, “Huai khovel mite a eivele. Kuama’n le kikhopna ah a tengngei sam ua,” chi in a puanten ding zong in a phe nilouh hi. A tawp in puanten khat a va maikhia a, huai teng in a kuan uhi. Puandum tuh khovel mite a, Pathian thu-awiloute a a koih in biakinn leh lenkhopna mun a silh leh teen sianglou bang in a ngai uhi.

 

Hunte hong liamzel in Ningman leh Vialpum bang leng hong piching lawta ahihman un kiten ding bang hon genkha zeuhzeuhta uhi. A sungte uh leng a kiminsa ngen mah ahihman un kithutuak tak in a hun leh ni ding khawng genkhawm in hong houlim uhi. Huchi’n Hanship a Pathian thu hong luut nung a biakinn a saptuam’ daan a kiteng masa pen hi ding in huai kum phavaang lai in a kiteng uhi. Huchi in a mailam ua bangbang thilte’n ana ngaak uh hiam chih theihna leh muhkholhna himhim neilou in chikmah chiang a tu leh heite toh kikhen ngeilou a hinkhua zangtouden ding bang a kingaihsun in nupa hinkhua zang ding in a hong kisata uhi.

 

[Thutak tamlou pansan a tangthu kiphuaktawm ahi. Late’ lak ah Kamzamang’ la chihlouh phuahtawm ngen ahi uh]