You are here: HomeRSS FeedsLatest Articles

Nipi La (The Spring Song)

Monday, 16 March 2015 18:20

~By: VzSiam

 

Sunni hong tang saulim hon taan
Tuallummei thengta e.
Silpaak maimit singte zuangthou
Haichite’n dawnsuang.
Thelnahnou in tulchih bawm
Zouhuihkhi’n nau bang nou.

 

Nipi tuang hong tungta e.
Sil chih hong paalta e.
Va chih hong haamta e.
Phalbi daidam ngilhta ni e.
Nipi paalzou ni e.

 

Hong un lawmvual ngaih teng aw,
Kuivum tumtai leh chiaukuam siktui
Lou bang kawm kuizil zaap ni e.
Tulleel silpaak, sevau phungpha
Laam bang paak in veelveel ni e,
Solkha toh al bang mang khawm ni e.

 

Silpaak huihkhi’ seem a laam bang
Baanzaal zaak in laam ni.
Chiaukuam a langsuk huihkhi bang
Ei zong langsuk ni.
Tungthangvan a zaam ngoumei bang
Phaksap ah zaam ni e.

 

Silchin dahna tualkhia a
Nunnop azillai un
En zong zil ni e.
Al bang dahna tual a khia in
Nipi paalzou ni e.

 

-------------------------

Tuallummei – phalbi zingkal a meipi ziing
Kuivum – mualvum
Tumtai – loupa paak chikhat
Kuizil – kha (wing)
Phaksap – gamlapi/tunzohlouhna/muhtawp


https://www.youtube.com/watch?v=U6pCTcMENp4

 

THIS MUSIC IS INTENDED FOR FUN ONLY