You are here: HomeForumOpinionKen zuzuak khaam te kasupport- nangla?

Ken zuzuak khaam te kasupport- nangla?

Written by  Chin Guite Published inOpinion Friday, 18 October 2013 01:14

Lamka khawpi ah zu leh khamtheih tuamtuam te aman atawm luat ziak in tuailai papila tampi ten leizou lua un chin-mitaktak te kine lum-kidawnlum in kitamlopetmah ta hi.Tukum sung lela Lamka khopi sung a misi 65% atamzaw te Zu khamziak a accident leh Zuziak a sungna peuh asi ahi ua, akum a etin kum 35-50 kikal mi ngen ahi hi.

 

Zuzuak pen kuahiam ten ahon khaam pat chiang un,pawl khat ten Zuzuak khaam khamzou louding khong Zu man tamsak maimai in khamdah le uh chi in ispport khol kei sek uhi, Ken Zuzuak kham ka support nakhat tamlou ka hong gen ding.

 

Zudawn pen ei lawi in ahun phet a dondidan itheih louh ziakin kham ngai kasa hi. Zuzuak khaam ichih pen Zu zuak beisak ding chihna hilou in, Zu man khangsak ding chih na tawh kibang hi –Zu pen ahong kikham chiangin market ah Zu hong vangin Zuman hong tam ngeitak a huai chet ahi ideih pen –Zukhaam kichi in hiai ahi atup pen. Zupen beisakni chihna hizawlou in, khaam in Zuman asang thei tawp in koihni chihna ahi hi.

 

Zuman ahong sang chiang in Zu dawn mite ading Zudawn haksa sa tuanhi, aziakbel nidang a dawnzah dawn nading a sumtam zaw sen ngai afford haksa sa in niteng a adawnsek zahpen uh nikhat dawn zou non lou in atawm deuh hiam.nikhat halbek hiam a ahong dawn uh ngai ta hi. Huchi in zu consumption quantity tuh nidang a sang in hong ki reduce tuan ta hi. Etsakna dingin: Nidanga Zu bottle khat in Rs 60 mante- Ikhaam ziakin atawm pen in Bottle khat ah Rs 1,000 bang mansak zou telleng Zudawn khiak zah a quantity hong tawm tuan deuh ngeiding in uphuai kasa hi.

 

Huchi a Zu consumption ahongtawm deuh chiangin Zu ziak a si bang ihong kivang deuh ding a, tawmleng itawm deuh ta ding uhi –Zuziak a Nupa kikhenna,Zuziak meithai na,Zuziak a zawnna,Zuziak a insung kituah louh na,Zuziak a mitawh kinakna Zuziak abuai nate hong tawm deuh himhim ding ngaih tuah na kanei a hiaiziak in Zuzuak kham te khenchuh kasupport huai kasa hi.

 

Zuman tawm lai sang in Zuman tam sak tuh phatuam zaw himhim ding in ngaih tuah na kanei hi.

Read 3407 times

 • Kamzalian
  Kamzalian
  Friday, 18 October 2013 13:43

  Zu toh kisai ken chu, kham (drunk) ding ahikei a khaam (ban) ding zong ahikei ka ci ve

 • Siam Kix Guite
  Siam Kix Guite
  Wednesday, 18 December 2013 12:30

  Zu leh khamtheih damdoi:
  I Lamka khopi ah zu leh khamtheih damdoi a hong omna sawt mahmahta hi. Damdoi khamtheih ahihleh kum 30 bang aval ta hi, damdoi khamtheih in a huamkhakte ahihleh heroin no.4, (relipen, spasmo proxyvon, alprazolam, diazepam) leh adangdangte pharmaceuticals te banah WY(amphetamine) te i gam ah thang mahmah hi, adang tampi i gam honglut ding omlai hi. Zu leh damdoi khamtheih a siatna kibang veve hi, a suksiat te ah enle; taksa ah, insung ah leh khotang ah kimu hi. Tuni a bang ziak a adouding dan tu tantan kitheih nailou lailai ahia, kingaihsut tham ching hi. Mawk douding hilou in awareness hoihtak a neih a khangsawnte lak ah hoihlouh dan i hah genpih mahmah ngai ahi. Denchiang a khang-ki-bansam a i om ma un, panla ni.

Login to post comments