You are here: HomeColumnsKC Lian TombingKa Lawm, Ka Gal

Ka Lawm, Ka Gal

Written by  Kham Chin Lian Tombing Published inKC Lian Tombing Thursday, 09 October 2014 01:53 

 

 

Ka Lawm, Ka Gal

 

~By: Kham Chin Lian Tombing

 

Lawm aw, gual aw ka gal, dou gal!
Nisim umbang kholh det cimta ve'ng.
Na vang mu bang ngaikei na le'ng,
Mang loubang paih lah'ng dou lal;
Cikciang mual n'ong suak tam,
Sun maw, zan maw, zing sang?
Sakmel zotui damnou piandang,
Cik teh puanbang k'ong nawl zou tam?

Gal aw kong cih buang hang maw lawm,
Ka siang nong leng um bang nong khawl;
Dit lianute sang hounem nong zawl,
Azuk, aham, khaw ni en' ni na tawm.
Zan khang zalkhun ah thangbang nong vil,
Sunkam sundai na sakmel nong hil.
Vilvil lou aw hilhil lou aw, liang ing tang,
Ka tun ka khuai simsing bang gil lah'ng.

Tunnu kasam nangmah mel mu'ng e lawm,
Tuai aw ka ci, sennau bang ka kap
Khulsin ah zal e dit tun biphal bang dap,
Zuapa ka en lakmai khuaibang nong bawm!
Simlei pian kidang, zing ninou suahdang,
Ka von thum leh kawi lia mel mu lou nasiah nua,
Nu aw khaubang na ciah tang bang pallua;
Sunni tum dang, lengthe khuan kidang.

Lawm aw, gal aw ci a sakmin ka lawh,
Lam kawi tuanglam ci peuh dawn bang ka tuah;
Malkhi simkhi'n hon kou e mal bang,
Sing khual va leng sam ning ci ve nang pawh;
Ka kung tung kumsawt kuam bang na luah,
Va zuan sam v'aw singdang' sihli sial bang;
Sunni mualhem a kia bang in khang a buanli,
Lai ah khabang napham ta ve'n ka lawm, ka luankhi!

Read 711 times Last modified on Thursday, 09 October 2014 02:17
Login to post comments