You are here: HomeColumnsZokhualSingdang Anglai Tangsa Gal Don!

Singdang Anglai Tangsa Gal Don!

Written by  Khamkhokam Guite Published inZokhual Friday, 10 April 2015 12:32

Gelhtu : Khamkhokam Guite

 

Singngat Bus pahtak huai sa a; a omna mun akipan angaihtuah chiang in, ngai vungvung sek hi. Huai Bus tolet akikhak theih leh theihlou ah buailou a, a tukverh limlang teng akitap leh kitaplouh ah phunlou hial hi. Gensiat tumlou a, mite gensiat leng phal boklou hi. Zezaw tou a atai chiang a ‘nu aw, nu aw’ chi hileh kilawm a ahaam vongvong bang leng amah a ding in lametna thawm ging hi a; khovel a ging kilawm pen leh zak nop-huai asak pente hi gige hi. Aziak ahihleh, huai Bus a pai in khovel a numnuam pen leh, a lung-gulhna mun pen tung sek a; khovel a amuhnop pen kiang huai bus tungtawn in tung khial ngeilou hi.

 

Huaiziak in, huai Bus a tutphah tang ding a Bus sung a zan giak a om takleh, lamdang salou hi. Dak kaal khat val zek tuanna ding ahi, chih zong haihlou hial hi. Himahleh, huai Bus a tuang a azotna ding lam leh amuh ding angaihtuah chiang in, zan giahna taak leh kituh thamching tutphah ahi chih thei mai hi. Khovel a thil hoih leh deih huai teng khempeuh tuh ngai, khuat ngai ahi chih thei chian hi. Huai sinlai, tuni tan a hinkhua a azil khiak sinlai poimoh asakte lak a khat hi gige hi.

 

Huai Bus a atutna nung atupa, Lamka DC Office a ‘sanction’ delh kiiklam hi mai thei hi. Ahihkei leh, a khaloh laak ni bang leng hi mai thei hi. A birth day houh ahi zaw diam aw? A gimchiik in, gen ding leng hau mahmah hi. Himahleh, ap-huai sa hetlou hi. Bus Conductor - tuanman khontu’n huai anung a tupa anaih deuhdeuh chiang in, aman na kham se deuhdeuh a, tuanman khontu akiang ahong tun hial chiang a, houpih butlouh khop a kho-phawk nawnlou chih in amah hih buailou a, lamdang leng salou hial hi.

 

A tutna kiang a ding nu seng puak in a bil het den a, a tuibuk muam - khawl a teep hilou a, buuk diktak a, go-mun leh gamtaak a zanah/dum lei a kipan zanah/dum zang a, kam a teep ahi chih thei hi. Akiang a tute’ zing meh, zawngtah leh sathu gawi ahi, chih leng thei chian hi. Singthupi leh khangkhuh omlai ahi chih leng nialvuallouh in theihtheih mai hi. Hiai Zogam gimsi te’n asisan akipan ‘masala’ leh ‘maru marang’ teng khisiang un, Zogam ah baptis lut un thei hi. Bangteng hileh, huchi bang maimai khawng ngeina sehta a, huaite sang in atunna mun ding, a muh ding alungsim guk a angaihtuah chiang in, amabaan limchi sa hi. Huaiziak in, haksa leh ninhuai chih thumal himhim alungsim ah lang thei vual ding hilou hi.

 

A tutna a namsia a om leh omlouh ngaihtuah zenzenlou hi. Bus in asin nasat luat ziak a, a tutna taaktak a atutna a taw asiip velvul chiang in hampha kisa hi. Huai hamphatna tang zoulou leh ngahzou lou akiang a ding dimte en ngamlou a, kisuanlah huai bang sa hi. Aziak ahihleh, hichi bang hamphatna tang ding in amah pentak phu kisalou hial hi. Huai Bus akipan akum khiak chiang a, a suitcase liangpuak a, khe a saukhop pailai ding ahi chih leng thei hi. A mabaan ding mukhol in, thei khol hi. Himahleh, hu-phulhlou a, thaduai boklou hi. A kalsuan teng aa atunna mun ding nai deuhdeuh ding, chih in amah nemzou gige hi. Tutung aleng huai theihchetna in amah nem in, khamuan ding ahi, chih ginglellou hial hi

 

‘Paldai Chiang’ chih thumal in asunglam thuuktak lawng kha hi. Huai thumal in ‘I ngaklah ni tuang hong tung ding’ chih kengtel hi. Ni, kha leh aksite akipan chiamtehna hong kilat ngailou in, Paldai Chiang, chih kammal in ‘nai mahmah ta ahi’, chih hilh chian zou mahmah hi.

 

Tuivel leh Tuila luite aluan ngei in luang ua. Ni dang leh kum dang bang thou in Tuivai lei kiang ah vau leng pak hi. Muizul in Vakawlkap leh Pengphelep te ham uhi. ‘Siamtu thil bawlte’n zaw ahun leh amun ding uh haih hetlou uh hi ve aw’ chih gen khe siausiau a. ‘Mihingte lak ah mahni mun ding haih a om diam aw’ chih ngaihtuah kha dek nak hi. Hi theilou, hi thei mawngmawng lou hi!

 

A laithon nanung pen amuh ni akipan in bel bang hiam om a, nidang banglou ahi chih theihna khat nei hi. Himahleh, lamet bei hi ding in bel amahleh amah kiphal tuan nailou hi. Limsiam khovel ah a lungsim suangtuahna in teeng a, huai khovel ah bel a duhthusam teng tangtung ua, ahi theilou chih om ngeilou hi. Mi pilte meidil a hak kelkul a thuak sang in, mi haite vaan gam a khosak tel zaw in: akimuh hun chiang ua agen ding leh hilh ding achih teng, asang khat veina ding in alungsim in gen siausiau hi! A present piak ding leng en thi-the hi. Bang teng hileh, a guh sung akipan, inn lam pai ut tentenna huai laithon in a hiin khiak bel hi peuhmah hi.

 

Eden Huan ah gulpi lut in, Evi khem zouta a; neklouh ding nesak in, cheplouh ding teng na chiamsakta hi.

 

Nitak lam ni nem in, inn lam apai chiang a adinna sek inn katau tung ah ding hi. Huai a pan gaal lehlam a inn hong lang khat gaal et hi. Himahleh, tuni a huai inn amuh dan leh nidang a amuh dan kibang hetlou hi. Huai inn ah pindan dawk khia, thak liklek khat muh theih hi. Huchi bang pindan thak akibawl chiang in, huai inn ah zi nei thak a om chih, kuamah hilh ngailou in thei mai hi.

 

Amah engbawlna ding in, zawngtah bawk kai khat in huai pindan thak amit akipan liahzou ding leng hikhat lou in, liah tum hileh kilawm in thei hi. Hi e, I vuallelh vanglak chiang in, zawngtah bawk na tan in hon maitang kawk ngam uhi! Himahleh, liah zou vuallou a, Leentang in zong liah zoulou ding hi. Amit a amuhlouhte, alungsim suangtuahna in mu chian mahmah hi.

 

Tumlam ah tung sunni tumta hi. Phialphiahte leng a kop a kop in bikha kailaap a abu uah leng lutta ua. Vaikuante leng hong tung kim simta uhi. Bawngnoute’n leng api ngai in ham vingveng ua. Sumtawng a aktuam sung ah akpi in a khanuai ah anoute opkhumta hi. Muhtawp a Kaihlam tang leh Songtal vumpi zong lang nawnlou uhi. Khua amial chiang in alungsim mitkha in huai gaal lehlam a pindan thak mu chiang deuhdeuh hi. Muizul a tangkhat tak a baak leng dokdok toh, nidang in ahihleh, dinmun khat bang in kikoih ngei himhim lou hi!

 

Amah a ding in zaw, zan a sawt chi ngei mai!

 

Ama Eden Huan ah zong zekhemtu na lut in, amin leng lou ngamlou a ‘ngaih ngiingei zouzam’ ana chih sek in sing-gah neklouh ding na ne in, midang – lengdang toh kuangkuum khat aa malta meh na sawk khawm in, ‘face towel’ khat na kikopta uhi. Tuzan in vaan saang khol diak in thei a, vaan laizawl a meilom neukha khat tangkhat tak a leng in, a damlai lusuun suunpih hi in kithei hi. Atuanna singkung kiphuuk bang in thei a, a khovel kichim in, vut-le-vai suak vek in thei hi.

 

A present dia a thilpuak a ngaihtuah khak chiang in, asunglam ah akibottat khat om in thei a, a guh-le-tangte ngot gawp ding bang uhi. A etchim theihlouh a, a piak kal ngaklah tak a avelvel huai present – amah selphoutu leh a vuallelhna tangkoupihtu suakta a; khovel a ahuat pen leh muhdah pen dinmun luah zouta hi.

 

Zan sawtta in daai zikzik hi. Gamlapi a ui in bang hiam a nakging kiza chiaichiai leh, inn khangte zohngeu huuk haam loungal zak ding omlou hi. Si-gukte leng lutung zawn ah omta ua; a puannak daitui in nom zou hial hi. Huchih hunlai in, vaan laizawl ah khazau khat pangpa tak hileh kilawm in hong leng in, puaktam in, beita hi. Amah a ding in leng, ‘mi dang ang a lumlai’ gaal et et sang in, “Mangpha, sannem mangpha” achih hun tunglou theilou hi.

 

Singdang Anglai Tangsa Gal Don

Phuaktu : PuN.Gouzagin(RIP), Ex-MP, Ex-Minister, Manipur.

 

Pahtang a tuang in gal in don veng,
Singdang anglai tangsa gal don veng;
Siing hek simthu’n ngaih heina dangta,
Mangpha nunlui mualliamsa mangpha.

 

Mangpha ngaih,
Ngaih ngii ngei zozam,
Lungzuan kei tan tawk ,
Kap veng naubang kap veng.
Mangpha ngaih,
Ngaih ngii ngei zozam,
Lungzuan kei tantawk,
Ka pham loh ding bang e,
Mangpha sannem mangpha.

Read 1092 times
Login to post comments