You are here: HomeArticlesGeneralHun mualliam zel ah

Hun mualliam zel ah

Written by  Khankhanpau Guite Published inGeneral Monday, 02 January 2017 15:58

~By: Khamkhanpau Guite

 

Kumthak chidam a mu nawn ta! Naupan zawk lain tuh a upa pen hih bang ki ut mawk. Tuchiang a bel ‘theihlouh kal’ chih bang phial a hunte pai zung zung. Damsung kumte saulua hilou ahih dan chiang sem sem.Khawl lou hial a hun pai ahih mahtak chiangin upat lam ki manoh tektek a, ana piang masa te bel a screen a om kha nawnlou uh hi, a tangpi thu a gen in. Tua hunlaiin (naupang hih lai) Khristmas leh KUmthak te tunghak ki sa thei lua a, sa nekna di ki ngaklah thei lua, singpi khum le dawn kha lou a kumpi sul hong kivei thei phial hi. ‘Pu zukhlh’ omna lam khenkhat a va dawnkhak (kurtai singpi, san gimgem) bangtuh hamphat huai lotel! NIpini hong hi ding, Sandesikul kai dia chiangin puanak silh ding ‘koipen’ chih deihtelna zatna di omkei him him a, ‘phulalen puan, mantep belh nuam mahmah hiven’ mah silhkhiak ahi mai.Gamlak a segah tom dia kuan chiangin khedap neihlouh ziakin sikna dim un thai siang masa in segah ki zong zel; letdeuh nungin bel ‘swastic’ khedap te bulh kha thei …hamnphat huai!

 

Lian deuh sim ta, tenna khua a sikul kai thei nawnlou chihziakin khualgam khawng a kai hong ngai. Khawsak lam ah kileh a kaitheihna Mission sikul a kai, tuazoh solkal sikul omna khopi zaw deuh a kai nawn. Tua mun a kou khote mah kipawlkhawmin solkalin ka luah ua, antang kipuak zenin ka pang mai sam uhi. Meh di a vang sim sek a, khotualte kiang a meh zong in nitak chiangin ka kizui pian sek uh. Khatvei tak tuh sihzou pokhuan memoih, a min nungin sathau in ka kang ua, lim kha tel e!

 

Tuni a ka kum phakzah a phak kum ahi vel ding, ka pa’n khodang khatah laizil dingin hong kha a, tua mun tuh ka khankhiakna khua khat hong suak ta. Lungsim ah hunlui leh lawm te ngaihna bang hong thak a, hiala in ki hehnem ning:

 

Awm khawhar changin ka dawn vel thin a,
He hringnung par ang vullai ni te;
Mual min liamsan thin kan hlim ni ten,
Hmanlai an chang zo nghilh har ngei.

 

  Lenrual duh te nen hlim te in,
  Zaitin kan vawr lai kha;
  Ka ngai thin e thiante kha,
  Kan lenna a dang zo ta si,
  Ka hming an hriat chhuah changin;
  Kan nundan thin an dawn kir ve ang a,
  An lungleng ve ngei ang.

 

 Han hawi vel hian in tlangtin dam diai,
Thal romei zing riai lenkawl eng leh;
Chhemdam thlifim leh thinghnah nem leh,
Nungcha hram thiam ten min ngaihtir thin.

 

Siamtu’n hunthak leh kumthakte hon musak lai a, nidang a khedap bulh di neilou pan ‘koi zaw pen ka bulh dia le?” kon chi thei ta. Nipini puanak di ‘vaipuan’ le nei lah pa’n ‘aa vot de aw, coat ka silh diam’ chih kampau te kon zangthei ta mai tuh…..aw Halleluiah Toupa hoih hina mai chia! Chih louh theih ahi kei. Kumthak 2017 I zatna ding ah Toupa lauhna toh amah toh ton in- diktatna leh zahngaihna te it in panthak la ni aw.
 

High school tang apat khosung limlak

Read 604 times

 • whoami
  whoami
  Tuesday, 03 January 2017 12:00

  tuchiang chiang a laigelh comment om vak lou hi ve aw maw...... na chi teikei maw?

 • zokhual
  zokhual
  Thursday, 05 January 2017 13:11

  Facebook om nung, laigelhte comment om nawnlou hi ve aw. Nidang a comment bawl a i houlim laihlaih lai khawng uh, "Mual min liamsan thin kan hlim ni ten,/Hmanlai an chang zo nghilh har ngei" cih sam di hilou di hia maw, guai!

  Bangteng hileh, a very happy new year, kuapeuh mah!

 • whoami
  whoami
  Thursday, 05 January 2017 13:32

  a keuhthang le koilam a laang a diam maw...??

 • zokhual
  zokhual
  Thursday, 05 January 2017 13:35

  Tonglawn kawl khawng mah ah omlou di hia, keuhthang cih mahtak!

Login to post comments