You are here: HomeRSS FeedsLatest Articles

“Ahihleh tua bangchi ding?”

Tuesday, 08 September 2015 02:24

Upa: V. Lianzathang Vijay Nagar, Delhi

 

2 Kor. 12:7 “Huan theihsaknate a thupi mahmah ziak a kaki ngaihlet luat louhna ding’in sa aa ling (Pathian’in ) honpia hi. Setan sawltak, khutthak nulna dia honzang ding ngei tuh; huchilouin zaw kaki ngailiankha ding hi.”

 

Ze-etna leh haksatna I tung’ua atun chiang’in Pathian in tup nei a atunsak ahi nuam mahmah hi. ‘Ze-etna leh haksatna ziak’a a itung ua tungte amawk’a beimang mai lou’a gah hoih a gahkhe ding’a adeih ziakin Pathian’in itung’ua atunsak ahi. Huaiziak’in haksatna ituahte gawtna ahimawk kei hi. Pathian in hon itna ziak’a hon sapna ahithei hi.

 

ZE-ETNA LEH HAKSATNATE GINNA HAT LEH HATLOU ETCHETNA AHI : 2 Kro.32:31 ah ze-etna kichi ginna hat leh hatlou etkhiakna ahi achi hi : “Babulon miliante’n palai asawl ua, agam a thil lamdang adot thu uah a lungtang a om tengteng a theihna ding’in Pathian in (Hezekia) anusia a, a ze-et hi.” Pathian bangkim hihthei in mihing lungtang a thil omte a theihsa ahi. Pathian in Hezekia ginna hat leh hatlouhdan theilou ahikei a, Hezekia amah leh amah akitheih khiakna ding’a taisan a, ze-etna atung a tungsak ahi. Hichi bang a Pathian ze-etna i tuah Ieh I chinlouh na iki phok ding uh Pathian in deih ahi chih thei ni!! Khalam a ei leh ei iki muh khiak theihna ding un Pathian hon panpihna mah lou in iki mukhe theikei uhi.

 

PATHIAN AKI PAN A ZE-ETNA I TUAHCHIANG UA IKI PAH DING UH AMAN ADEIH AHI : A ziak tuh ginna a hatzaw a I om theihna ding uleh ikip zawk nading uh adeih ziak a ze-etna I tung ua tungsak ahi chih theih apoimoh hi. Ze-etna a kipan a ginna hatzaw I neih chiang un Pathian ading a hatsem in iki zangthei ding uhi. Ze-etna akipan a gah khe ding in Pathian in ginna hatsem adeih hi.

 

Achipih Judate Kaldai sepaite’n nuai chimit ding a akisak lai un zawlnei Habakuk in hiai agen hi ‘’ Theipi kung pakpha kei in, Grape gui te ah agah omlou in, Olive sepgimna vuaksuak in, louten nekding piangsak lou in, a huang a kipan gan honte satkhiat a omin, huang sung a ganta omta keimah leh. Huchi inleng Toupa ah kaki pak ding ka hotdamna Toupa ah ka nuam ding hi,” (Habukuk 3:17-18)”. Hihveng theihlouh ding hileh kilawm khop a buaina Judate’n atuah lai un Habakuk in Pathian bangkim hihthei ahihna leh Pathian pilna athei a, huai atheihna in amah ah hatna apia hi.

 

Job in a ginna etchetna leh Ze-etna atuahlai in Pathian mai ah, “Kabil zakna in kahon za a himahleh tu in kamit in nang ahon mu a, Huaiziakin kaki kih a leivui leh meivu ah kaki sik hi,” achi hi. (Job 42:5-6). Pathian a mi amau leh amau aki muhchet chiang un aki kih uhi. Pil huntawk kisakna leh ki deihkhop huntawkna mun ah kisitna, chinglou kisakna ahong om a, Pathian mai ah mikhial kahi chih kitheihna hong om hi. Ze-etna gah hiding a Pathian in adeih tuh hiai ahi, “khial kisakna leh Pathian muanna”.

 

ZE-ETNA IN PATHIAN MAI AH KINGAIH NIAMNA A TUN HI : Ze-etna in khalam a hat huntawk kisak natoh hinkhua zanglou ding in hon theisak hi. Paul in a hinkhua a athil tuahte agen a kipan in hilhchetna I muthei hi. 2 Korinth 12:7 ah Paul in hichiin agen hi, “Huan,theihsakna te a thupi mahmah ziak a kaki ngaihlet luatlouhna dingin sa a ling hon pia hi. Setan sawltak khutthak nulna dia hon zang ding ngeituh; huchilou in zaw kaki ngailian khading hi.” Pathian in thil lamdang hihtheihna apia a, thutak thuguk akiang ah atheisak hi. Huai thil thawnpiak thupi taktak Pathian in apiak te ziak a aki letsak louh na ding in Pathian aki pan mah in haksatna leh Ze-etna Paul in atuak hi. Haksatna atuahte ziakin Paul tuh ki ngainiam takin Pathian thihilh theihna ah aki nga hi. Haksatna ituahte Pathian mai a kingai niam a I kun theihna ding ua amah phalna a I tuah uh ahi – abikin- Khalam nasemte ading in ahi diak hi. I khalam nasepna ua ki muang khengval a, Pathian thil hih theihna leh thupina I ngaihsak louh chiang’un haksatna leh Ze-etna nam leh gamsung leh mimal tung a Pathian’in hon tungsak zelzel hiding in a gintak huai hi.

 

ZE-ETNA LEH HAKSATNA IN KHOVEL THILTE APAN HON HEMKHE THEI HI : Mi tengteng iki bang kei ua, mikhenkhat a damsung ua tasam a khosa tawntung a om ua, himahleh khenkhat a damsung ua inn leh lou, neih leh lam nei tam deuhdeuh tasam kik nawnlou ding a lohching leng a om uhi. Khovel neih leh lam tam semsem nei mah le hang Khristian te ading in huai thilte manphatna a kiam hiaihiai hi. Khovel thil thupi neih leh lamte thupi pen leh poimoh nasak pen hun a om maithei hi, himahleh khovel thilten na patauhna, na lungsim liamna leh, na hinkhua thuktak a na buaina a vengsak theikei chih na phawk hun ahong tung ding hi.

 

NA HINKHUA A ZE-ETNA A HONG TUN HUN A, KHOVEL THILTE A NA KI NGAKLEH BANGMAH AHIH LOUHLAM NA THEIKHE DING HI : Pathian hon sawl Ze-etna hihbeina ding in khovel thil zattheih bangmah a omkei ding hi. Huaiziakin, Ze-etna in khovel thilte ngaih thupi na a pan in hon hemkhia a, Pathian toh hon ki naisak hi.

 

John bung 6 na ah Ze-etna chi khat a om hi. “Huan, Jesu a dak a mipi tampi’n akiang lam hon zuan a mu a, Philip kiang ah hiaite nekding tanghou koi a kipan ahia I leiding? achi a huaithu tuh amah (Philip) Ze-etna dia agen ahi. Ahihding lah aman (Jesu’n) athei gige ngal a,’’ (John:5-6). Hiai a Jesu’n dotna a bawl Philip in khovel dan leh mihing thil hihtheina a sepsuah sawm in a dawng hi. Mipi hi zahzah vakna ding keileh ka lawmte’n kanei kei uh chi in adawng hi ( John 6:7). Hiai a Jesu’n atheih nop tuh Philip in buaina hihveng nading in khovel thil a en hia, ahihkei leh a zuihpa Jesu ah akin ga hia chih ahi. Huai hun a mipi sang nga (5000) te nek ding a nungzuite’n pethei lou ahi uh chih akitheih chian tak un Jesu’n athil lamdang hihtheih na a hon suahkhe pan hi. Hiai a Jesu nasep in nungzuite ginna a hatsak hi.

 

EGYPT GAM KUMPI INNSUNG AH KUMPI (PHAROAH) TAPA HIDIA MOSI KHANLET SAK IN A OM HI : Kumpi innkuan ahih ban ah Egypt gam siamna sang penpen zilsak in a om a, gou, neih leh lam, hauhsakna, mite thupi ngaihna, tung etna leh lungkimna neidia khanlet sak in Mosi a om hi. Himahleh Hebrute 11:26 ah Mosi tanchin leh a lungput hichi in agen hi, “Khrist amuhsit na utuh Aigupta gam goute sang a sum thupi zaw in a ngai a, kipah man piak ding tuh a etzel ziak in”. Mosi in a ngaihtuahna khovel thil a neihtheih thupi nate apan in alakhia a , a mite thuakna te a en a, a lungsim Pathian ah a koih a, ami te gentheihna leh thuakna a thuakpih a, amau toh genthei khawmleh thuakkhawm atel zaw hi. Pathian in khovel thupi nate a ki nga lou ding in a hemkhia hi. Mosi in a chi pih te a it a, a khasiat pih ziakin a heutu ding un Pathian in a sek hoih hi.

 

ZE-ETNA LEH HAKSATNA IN TANGTAWN THILTE LAM ETNA HON PIA HI : Ze-etna leh haksatna in I hinkhua ahon tuamchiang in khovel khiaklahna lungsim abei sak a, van gam ngaihna hon tun hi. Khristian te ading in tangtawn gam a hon na paisansa tetoh hunzat khawmding lunggulh na hon tun hi. Na it leh ngaihte Toupa toh kituak dia na paisa tetoh omkhawm kal na ngaklah a, leitung a na hinna leh na hunte tangtawn thil toh kituak a nazat leh khovel thil in nang hon hen belh theikei ding hi.

 

Romte 8:16-19, 23-24 sung ah hichi a gelh in a om hi. “Kha mahmah in eimah khatoh Pathian tate ihi chih hon theisak hi; huan tate ihih leh gou luah pihte ihi hi, akiang a pahtawi a I omsam theihna ding a amah I thuakpih taktak leh. Tulai a thuakna te peuh denchiang a thupina hihlat dingtoh tehpih tham in kasep kei.

 

Thilsiam tengteng ten lam-en mahmah in Pathian tate hong latna a ngak lah mahmah ngal ua. Thilsiamte kia hilou in eite ngei, Kha gah masa tangte leng ta hihna kilatna, I pumpi tatna ngak in I lungsim in I mau sam ngal ua. Hiai lam-etna a hotdam ihi ngal ua. Himahleh muhtheih gige lam-etna zaw lam-etna ahikei. Kua’n amuhtheih gige a lam-en a”.

 

ZE-ETNA LEH HAKSATNA IN TUNGLAM A THIL OMTE HON LUNGULHSAK HI, HUAITUH PATHIAN THUTAK LEH A TAKTAK AHIHNA AHI : 2 Korinth 4:16-18 a Paul in agen hiai ahi. “Hiai thu ziakin kabah kei uhi. I pawlam mihing zaw zawngkhal hiaihiai mahleh, I sunglam mihing pen niteng a bawlthak zel in a om zaw hi. Kagim thuakna neukha uh tu mitphiat kal sung kia om ding in, thupina thupitak khantawn ading hi ahon bawl sak hulhul ahi. Thil muh theihte enlou in, thil muhtheihlouh te ka enzaw ngal ua, thil muhtheite zaw sawtlou kal ading ahi a, thil muhtheih louhte bel khantawn ading ahi ngal a. Ze-etna leh haksatna in tangtawn thilte hon ngaina sak a, Van khopi ngaihna a liansak hi.

 

PAUL IN HUCHIBANG LUNGSIM BANGCHI DAN A NEITHEI AHIA ? : 2 Korinth 4:8-10 ah Paul in athuakna a thupi dan agen hi. “Khatlam khatlam ah nehden in ka om ua himahleh ning kitel in ka omtuan kei uh, mangbang in ka om ua himahleh ka lunglel tuankei uh, khetpuk in ka om ua himahleh hihmang in ka omtuan kei uh, sawi in ka om ua himahleh taisan in ka omtuan kei uh. Ka pumpi uah chiklai peuh inleng Jesu sihna leng ka pawzel ua, Jesu hinna leng ka pumpi ua alat theihna ding in ’’ chi in agen hi. Hiai haksatna atuahte un Van gam a ngaihna uh a puangsak a, a ginna u leng a hatsak hi.

 

TULAITAK IN BANG HAKSATNA NANEI A ? : Tulaitak in I gam in bang haksatna anei a? Pathian toh iki naihsem theihna ding ua Ze-etna leh haksatna I tung ua hong tung a hisek hi. Huchibang hun I tuah laitak uh hiin nathei hia? I haksatna te tungtawn in Pathian i naihthei diam? Taisan ding leh nawtsiat ding, kikna ding leh manoh na ding dang nei hi in iki thei uhia? Pathian thu ziakin I pianken lungsim hoihlou te uh khek lamdang in a omta hia? Pathian thu ziak a pianken lungput khek lamdang sak a omlou te’n vangam a luahkei ding uhi. Amen!!!

 

“Ahihleh tua bangchi ding ?”