You are here: HomeColumnsSuanlyan TungnungKoizieh A Buoina Um E ?

Koizieh A Buoina Um E ?

Written by  Suanlyan Tungnung Published inSuanlyan Tungnung Thursday, 16 January 2014 02:02

Tulai Lamka a niteng tanchinbu kisuote i-et tha kia chieng in sil lamdang tampi muthei ding in ahing um hi. Nidanglai a gamtuom Africa lah vel a um deu ding I igintat gitlouna ahing tung zungzung hileh akilawm dohta hi. Khovel ahing khantou zieh adiei ahilou leh ITNA kitahsap zieh, eima angma khuolna a letseng zieh ata diei chi sut dan tuomtuom a isut chiet uh ka gingta hil.

 

Mi atamzaw in gitlouna khat igam a ahing tun leh a thuhna ding(punishment) a thupipen dan in ikoi paipai uhi. Tambang ngaidan pen adih bangsim nanleh hoitah a ikhuolchiil chieng leh adihna sang in adihlouna tamzaw abang hi. Sapte thupil khat in “Prevention is better than cure” ana chi hi. Tuni simtu deitahte toh kikup khawm ding a ka dei ahileh: Tam gitlouna tuomtuom igam a hing tungte bangzieh adiei chi ahi hi.

 

Sociologist te’n sut ding hileh society hoilou zieh achi ding uh gintat a huoi a, biehna lamkai te’n sutleh khelna ibawl zieh uh achi uzong gintat a huoi hi. I society ahoilou zieh ma in khelna ahing tam a, khelna zieh in gitlouna, tuolthana leh suolna tampi igam ah ahing tungta a, TAPIDAW isuoh masang uh sang in gitlouna, huhamna a uongzawta chi lehang igenkhiel sih ding hi. Gitlouna maimai hinonlou in, mipi atamzaw in gamsung dan-leh-thupieh eima khut a tawi ut hilei kilawm in, a kisaipi deu department chi umlou in, eima deidan in gawtna (action) ina la leng hi. Thamlou in, tambang sil ahing um chieng in khenkhat in namkal thu a la in, khat-le-khat kisietna, nam khat-le-nam dang khat kimudana tunthei ding khop in thu ahing um jel hi. Tambang lawmlawm lungsim ipuoh uh bangzieh atalawm e chi kagel chieng in Pasian ibiehdan et thana nei lehang ka ut hi.

 

I mangpa Jesu lei a ahing lenlai in nuajui 12 ana nei hi. Asi ding kuon in Peter in ava zui a, thum vei ava kitheimaw bawl hi. Dohthei tah khat ahileh khum suohnu (servant) nasan in Peter khu Jesu nuazui ahi bang achi thei adiei ?  Bible in a gendan in “Nang zong Nazareth mi Jesu toh na umkhawm hi. Na ham zahdan zong Jesu nuajuite nahi” chi’n a dawng uhi. Peter khu ama theilou mite lah a a um chieng nasan in Jesu nuazui in akim-akieng a umte’n athei hi.

 

Pu Thangkhanlian, Chief of Saljang in a gendan bangtah hileh eite khu mi’n ihamdan, gamtat-khohei amu chieng ua Jesu kichi zong thei utlou, mu utlou ding khop a gilou ihita uhi. Hattuom a Pastor, Upa leh lamkai tuomtuomte “Nang, na umdan vang Jesu nuajui hiteh” chithei ding bangjat a um diei ?

 

Lamka leh a kimvel a thuneipe’n, mipi toh hoitah a kihoutuo theipen leh koimapou kituohna HATTUAM ahi. I hattuam lamkaite michin in “Nangzong Jesu nuajui hiteh” chithei ding khop in hing um uleh khotang hinkhuo hoina hing hivan in, khelna ichi uzong hing kiem tuom mama ding hi.

Read 2186 times
Login to post comments