You are here: HomeColumnsZokhualPasal’ Lungkimna

Pasal’ Lungkimna

Written by  Khamkhokam Guite Published inZokhual Friday, 08 May 2015 12:08

~ By :  Khamkhokam Guite

 

Duat tak in zawt hianhian hi. Naal henhen in, alungsim tawng khoih kha bang in thei hi. A nuailam bang a khultal in asawk theihna teng sawk in, khoih theihna teng khoih in, lungkim mahmah hi. Et theihna teng en in, a ngaihtuah vengveng chiang in, pasal lungkimna ding himhim a bawl hi in thei hi.

 

A hun lampang ngaihtuah in sawt simta  mahleh, a inn ua a laklut masak ni khawng uh, a omna peuh ah ngaihtuah kha zel hi. Huai a ngaihtuah khiak chiang in, zanzek mah bang in alungsim ah thak gige a; huai in a om nuam sak khial ngeilou in, alungsim thovenghuai hileh kilawm in kithei hi.

 

Koimun peuh ah hoh taleh, a tonpihlouh chiang in, ‘pang langkhat saat khiak mah bang’ achihte uh himai in kithei a, bukimlou viau in kingaihtuah a, thawmhau vungvung zou hial hi. Inn lam pai hun ding kia lung-gulh  in; ‘Paite inn lam zuan’ achihte uh mah bang in, inn tun kaal ngaklah in, tai zualzual in, diang zotzot zezen hi. A khual taamna mun a, amah aa pen hilou leh, mi dang neihsa peuh va lung-gulh a, va etlah sak chih khawng a ut dan hi ngeilou himhim hi. Amah aa mah hoihsa pen hi.

 

Zonsak a, kawkmuh a, a inn ua lutpih masatu, alawmpa bang tuni tan in, a akpi un tui a op zah tanpha hilh khial ngeilou hi. A saipihtu ding, lawm-le-vual hoih neilou bang hita leh, amah pentak in, hiai pentak  atang kha mah de aw, chih khawng a ngaihtuah chiang in, aselam bang kipe kha sek in: achi hummul thou tou sesu in, ngaingam mahmahlou hi. Alehlam ah, huai in a hamphat dan a lungsim bilbul ah huau siausiau a, a thil neihsa manphat dan zong phawk khesak zel hi.

 

Mi lak a a-om chiang bang in, athilneih tanchin loungal gen ding theilou hileh kilawm in, a tanchin kia mahmah genkha nak hi. A Vengte bang un, kineisak chihbawl a, agen ua; pau-el deuh deuh a akou bawl chiang bang un leng, poisa bun mahmahlou in, nuamsa hun lel hi. A neihlam thei ding a kilawm, lah, na thei khalou phiangsante khawng bang, atung a thil poi lian tham tak khoih kha mah bang in ngaizou hial hi. Mi lak a atonpih chiang in leh, a genkhak teng in kisaktheihpih ahi, chih kilang chian mahmah hi.

 

A hon kentel vante bang leng nuamtuam mahmah ahi, chih kichian in, akoih hoihna ding khawng bawl chitchet in; amau mun ding chiat ah, hoihtak in koihsak hi. Amah genlouh in leng, a vante amuh lel in leng lungkim sak zou mahmah a; ava hetkhak, nawk khak lel chiang in leng a om nuam tuam mahmah hi.

 

Khosiat ni leh vuah chiin hun chiang a pasal dangte’n hih ding theilou a; khenkhatte ihmu ua, khenkhatte’n meikiang a thu ginalou teng a genkhawm lai un, aman ahihleh, athil neihsa mah buai pih in, zawtzawt in, ning hetlou in pheklek den hi. Khosiat ni leh kho hoih ni a asawisak ding dan tuam tuak nei in, tawldam sak ngei mahmahlou hi. 

 

Aneih ding phal saktu a inkuan pihte tung ah leng lungdam mahmah hi. Khat veivei, kineisak law zezen chih bawl mahle uh, amah hihna bang a apom siam ziak un leng hampha kisa thei mahmah sek hi. Inkuan sung a thiikthusia leh hazatna piangte’n thil buaisak in, inkuan holhse nuam mahmah ahi, chih leng thei hi. Alehlam ah, thil deihluat khat I neih ziak a - akilat dan maimai hi in, ataktak hitaleh zong -  inkuanpih dangte nelhsiah luat leh phawk nawnlouh luat hoihlouh dan bang leng haihlou hial hi. Huan ah, inkuan pihte deihsaklouhpi neih teitei apoi dan leh, a buai huai dan sinlai hoih alawmte akipan zil khiak na nei ngeita hi. ‘Na thil deih kheek thei chin a;  ahihziak a, na pianpih sang-gamte leh na nu-le-pa ahihleh, kheek theilou na hi’, chih, apu thu hilhna mah leen tinten gige lai hi.

 

Aneih tung a kipahpihtu - insak, inkhangte leh, tanau laina hong paikhawm khiukheute khawng angaihtuah chiang in, hichi bang a amah deihsaktu leh akipahna a kipahpihtu ding aneih hampha kisa in, lungkim mahmah hi. Thil hoih nei in, hon kipahpihtu ding nei kei le hang I kipahna bukim hetlou ding ahi, chih leng thei hi. ‘Dah chia dah khawm, kipah chia kipah khawm khiukheu’ chih ahihleh, ama  thupi khat hi gige hi.

 

Alehlam ah, thil deihluat khat, neih ma a buaipih lua a – mut moh, neek mohna a zang a - neih khit chiang a lah ngaihsak nawnlouh chih khawng ama mizia hilou himhim hi. Huchi bang ze hoihlou ahihleh, mi dang mizia ding a leng adeihlouh penpente lak a khat hi gige hi. Mi khenkhat, neih ma a deih lua a boh hawk hawk a; naih tuntun a; sawk nguingui a; hih law law a; lah, neih khit chiang a ngaihsak nawn vetlou a, a dang peuh melh guau guau chihte khawng mitak in ngai hetlou hi. Huai ziak in, mi neihsa hilou, amah neihsa liauliau ahih chiang in: a duat a, a ngaihnat a, hawmthoh tak a a etkol leh, ‘amah zaw hichi gige mah hi’ I chilou thei kei hi.

 

Huchi bang mihing ahihziak in, a thil neihsa a  hoih etkol bok a, naal hianhian in, zol kelkel zezen in koih hi. Gaal-leh-lam a singkung khawng ngiim vengveng zel hi. Huchi bang a alungkimna tan a a thau (selai/meithal) a khoih a, avel kual nung in, a koihna ngei baanglai ah tung kiik nawn hi!

Read 4258 times
Login to post comments