You are here: HomeColumnsZokhual“Toupa, Nang Om Hile Chin Zaw….”

“Toupa, Nang Om Hile Chin Zaw….”

Written by  Khamkhokam Guite Published inZokhual Tuesday, 12 January 2016 13:17

Gelhtu : Khamkhokam Guite

 

Khomual a hong suak khia gaal muh hi. A mel kilang chian kei mahleh, Amah ahihlam theihtheih mai hi. Ngeina mah bang in Aman ma kai a, A nungzuite leh mipite’n A nung ah kal thum, kal li vel a gamla ah zui uhi.

 

Ni bangzah hiam paita akipan in hong tun kal ngaklah in, ahong paina ding hi-a agintakna lam na en vungvung kha sek hi. Himahleh, hong tung thei mailou a, lungke dekdek hi. “Khualtai ding a ka sawlte’n va hilhlou maimah uh adiam aw?” chih khawng ngaihtuah tuah hi. Khat veivei “Kou ngaihnat bang a hon ngaina taktak zoulou deuh ahi diam aw? Amah zaw, mipi huaizah zouzai in boh hut-hut gige ahih chiang un, kou inkuan vangsiatna khawng zaw, a ik a nam thamlou ding mah hi!” chi in a manglam mah bang in om meimuai den hi. Khat veivei “Kilam-en sang lua leng hi kha ning! A meltheih tampite lak a khat maimai hi ding ung a….” chi in aselam bang kipe kha thepthup hi.

 

Bang teng hileh, belh ding leh taina ding dang tuan neilou ahih chiang in, a lungsim vaan a khai mah bang in “Toupa, k’on kiphatmoh lai a koi a hon omsan maimah na hia?” chi siausiau thei zel hi.

 

Sigaalte kikhenta ua, khual akipan hong pai : a ni-le-gangte leng akholam uah kiknawnta uhi. Taamlai a, ompihlai ding in deih mahleh, “A inn uh kuan na ngaak sak dia, a gan honte uh kuan na enkol ding?” chih angaihtuah chiang in, theisiam lua a, mangpha khaak in, khakheta hi. A gang in a nautum pen uh lianglou khaak a, ani in a vante uh pua a, a tate khut a kai in pai chitchit uhi. Lamkawi a atum matan uh gaal-et vungvung hi.

 

Insak - inkhang nupi inngakte chihlouh lengla leng om nawnlou ua. Tanau naite toh insung lemfel in, pindan khetsiatte bawl nawnta uhi. Huai puannak leh van khenkhatte’n sapkik theihlouh hun paisa phawk khesak in, limsiam khovel lipi ah tumpih kha naak uhi. Insung thawmhau in, dai lua a, om ding dan leng theih haksa sa hi. “Hiai vante’n aneitupa thei in, a ngai sam mah ding uam aw?” chih khawng thil haihuai leh thil phatuam lou ahi chih thei law mahmah hi. Ahihziak in, huchi bang dotna amahleh amah akidot bel khiam tuanlou hi!

 

A khua uah, simlam akipan huih hong nun hun chiang in Sinai leh Negev gamkeu gam tawn a hong pai ahihziak in, lum hemhum in, hon uk le-law zou hial hi. Huai kia hilou in, gamkeu leivuite’n a khua uh pumtuam a, mialbekbuk zou hial hi. Huchi bang hun chiang in, kamsung tanpha leivui a ngiat lukluk in, napkhem khawng gaw geugou zou hial uhi. Hiai huihlum leh keu boksi thuaklou in, sing-le-loupa te vul ningniang uh a; haichi te’n sihsual in, aziik uh vuai in, a nahte uh mual uh aa, eng ngiingei geuh zezen uhi. Khovel huchi bang hi gige leh mihingte hinkhua a haksa mah di!

 

Huchi mah bang in, haksat hunte leh hun nuamte hong tung zel mahleh, a daihsawt zaw sam omlou uhi. Simlam huih a huham mah bang in, tumlam apikan Mediterranean tuipi tungtawn a hong pai huih nungte neem in, vot hiauhiau bok uhi. Huai kia hilou in, hiai tumlam akipan hong pai huihte’n tuipaai ua, boruak niin teng silsiang in, sing-le-lou leh haichite tui pia in, hinkhua beidong leh nguai taktak a na zang sekte halhsak kiik nawn thei zel uhi.

 

Upate’n “Hun in hon neem” na chi ua. Adikna tan leng om hi. Apa ahihleh, naupang’ tangthu theih bang in thei milmial a, ngaih ding dan leng thei khollou hi. A kho’ theih taktak ma a sihsan ahihchiang in, apa toh kisai a theih leng neilou hi. Pa tellou a khang khia ahih chiang in, “Ka pa omleh huchi ding, khachi ding” achihna ding leng thei khollou hi. Mite’n “pa” chih ding nei mahle uh, aman neilou a, huchi hisuk mai in koih a, lamdang lua dan in leng theilou himhim hi.

 

A nu leh a sang-gam nihte toh khosa ua, amau teng ama’ khovel himai uhi. Bukim lua in kithei a, huchi bang a khosa tou zel ding leng na kisa den hi. Sisuun, lusuun chihte midang a ding in na koih a, amah na kipe kha ngeilou himhim hi. Himahleh, muhtawp a vuahkaai a gaalmuhte hong paipai in, amah lutung zawn a hong zuk hun zong om thei zel hi.

 

A nu a suun ni un damkhosuak zou ding in kigingta lou hial hi. Tuni tan in alungsim sungnung pen ah a liamna damtak tak thei nailou lai hi. A etkol ngai, a sang-gampa omlou hileh, khovel a hin leng omzia nei in theilou hi. Ahihziak in, a sang-gamte, adiak in, anaupa neulai bilbel mahmah angaihtuah chiang in, huai in a hinsan leh khovel a adamsan ding hilh in thei hi. A sang-gampa enkol in leh kimawl khawm in, theihlouh kal in nite hong tum in, ni thakte suahlam kawlmong ah hong suak zel hi. Huchi bang in amah khovel tuam kipei in, hun thakte hong tung zel in, kivei liam zel uhi.

 

A naupan hunlai akipan a athiltuah touh zelte ziak in, a taksa kum toh teh in, a lungsim piching hi. Etmai in a khua ua nungakte lak a khat ve mai – khual luat leh lungsim a vei luat nei khollou bang in kilang mahleh, a lungsim guuktak ah, mihing hinkhua thulimlouh dan leh, a tom dante haihlou hial hi. Alehlam ah, u-numei nei ahihchiang in - insung a sep leh bawlte ah akidangkoih, chihna hilou in - insung kivaipuakna bel a unu’ khut ah omlou theilou hi. Huai bel ahi ding dan mah leng ahi hi. Zin-le-leng houpih leh, a nek-le-taak ding teng uh leng achik achik in, a unu’ khut ah om tangpi hi.

 

A hinkhua leh ngaihtuahnate huchi bang ahihziak in, zanzek a nungaknou himahleh, ami ngaihnat zawng leh, a houlim zaknop zawngte piching mahmah hi. A khanvualte’n inkong a belamnou khawng thoh a anuih pihpih lai un, aman ahihleh, Heutupa khebul a tut a, a thugen leh houlimnate ngaihkhiak kaan a nuam asak omlou hi. Huchi bang hun hoih a om chiang in, pianken a mi kizen, mi taima leh, thanuam tak hisek mahleh, zin-le-lengte nek-le-dawn ding takngial bang leng manghilh in, Heutupa khe bul ah, kamka heuhou zen in, A houlimnate ngaikhia a, kho-phawk lou in tu kha nak hi.

 

U numei dangte bangthou in, huchi bang a a-om chiang in, a unu’n iplah khaman hamtang sek hi. A unu’n bel, Heutupa leh a nungzuite nek-le-dawn ding buaipih in, ‘mit tang ke le zong, tawm manlou ding’ zah dong a buai in, kidaihlah thei mahmah hi. Mihingte I buailuat chang in, i lung bang leng tom in, bung taktak bang in kipau kha naak hi. Heutupa’n kholian leh khoneu tawn a A khualzinna a gim-le-tawl ding chih a ngaihtuah chiang in, a unu’n bel amau inn nana na ah bel tawldam in, niang-le-tai in omleh, chih a thupipen hi gige hi.

 

Unau, suulkhat suak leng ngaihdan kibanglou taktak akihihsek mahbang in, amau unau leng a lunglutna uhleh a awlmoh lam uh kibanglou hi pen ding hi. Huaiziak in, a Unu I chih, mi zaidam a agen sek uh himahleh, a naunu bang Heutupa kiang ah “ Heutupa, ka sang-gam nu’n hong panpih ding in hon thuhilh sak dih”, bang chikha zezen hi. Kineel a, lungsim kitheisiam tuah lua ahih chiang un, amau kal ah thil kilawmlou leh pau hoihlou lua a ngaih ding leng hi khollou hi.

 

Heutupa toh amau inkuan bang chi a kimeltheih a, kineel masa uhiam chih, a ziak hiai pentak ahi chih gen mai haksa hi. Bangteng hileh, Heutupa’n ahihleh, khenkhatte bang a, muinam dik a - khotang a mi zahtak huai, ‘kei ka hi’ kichite leh, inn bul taktakte belh sang mah in, amau unau bang a lungsim siangthou leh a thuhilhna lungsim kihong tak a pomsiamte mah, a zin-le-vakna ah ngaina sek hi. Huchi ahihziak in, A nungzui dia A sapte leng khovel in dinmun sang leh zahtak huai asakte uh hi khollou uhi. Hiai unaute, mite’n ‘tagah naptolh maimai’ achihte uh himahleh, Heutupa’n a inn uh zinpii aa neih a, a khua ua apai khak teng a, a kawlzal khai masakna pen a neih - nial in, zumpih zenzenlou hi.

 

Nopsak lai nite paak bang a vul in mualliam zel ua. A hunlai a nuam ahihlam I theihlouhte leng, anung a I ngaihtuah kik chiang in, “Huai hunlai khawng nuam hina mai zen e”, I chih vungvung hun tam hi. Khenkhatte’n, “huailai in na hichih khaleng, na huchih kha kei leng” chi a mahni kimohsaknate in pumdin ua. “Huai achih, ahunlai in na ngeingaih in, na awlmoh deuh leng hichilou ding hi a” chih khawng ngaihtuah in, a hun teng uh kisikna in na zang gai lawi bang leng om uhi. Khenkhatte leuleu lah, a lungdon tongkhong man ua kimohsa tuah in, Pathian gawmsa peuh mihing in na khen kha thepthup uhi.

 

Heutupa’n damlou tampi hihdamta a, phaakte natan siang sak hi. Amah mai ma ah dawi leh kaute vuallel in, taisia uhi. Khenkhatte banghouh, A puan mong a khoih khak lel un leng dam uhi. Mipi a sang a sim ngahou leh tanghou tamlou in a vak, chih bang leng a theichian tute lak a khat ahi uhi. Mihingte’n a lungkham huaipen leh haksapen dinmun a agen teng uh leng Heutupa a ding zaw, bangmah hilou hi.

 

Atung uah bangteng tung leh zong, Heutupa’n amau unau liiliai a it in, A hehpih chih ginglel ngeilou himhim hi. Huaiziak in, Heutupa kineisak in, a lungkham mangbatna teng uh maingal tak in leh, lametna lianpi toh hilh ngam gige mah uhi. Huaiziak in, a sanggampa damlouh kipat tung in, khualtai sawl in, kisuanglah hetlou in Heutupa theisak ngal hi. Mihing ngaihtuahna ah, Heutupa’n ngaihsak gepgep in, damsak mai ding in na kinem hi. Amah a hongpai buai leng ngailou in, A omna mun ah kamkhat gen leh, a sanggampa dam mai ding ahi, chih leng thei hi. Himahleh, Pathian lampi leh mihing lampi kibanglou a, Pathian lem-geelnate, mihing ngaihsutna in banlou hi.

 

A khovel kitamkham a; sun in Ni mial a; zan in Khapi de in, taanglou hi. A theihtheihna – a muhtheihna, a gingzakna, a gimzak theihna leh a ngaihtuah theihna teng in nosia hi. Khovel ngui in nguai a, mialna lamdang tak in amah khovel tuam kim vel a, a sung gil ah akibot tan khat om bang in thei hi. Hihtheih neilou mihing, mahni samzang khat leng vomsak a, kaang sak thei boklou a ding in, huai bang hun a lungkham mangbat I chih, thil lamdang lua hilou hi.

 

Hihtheih neilou mihing lungsim ah, ginlelhnate honglut sek mahleh, ginlelhna suak-le-sal a taan tumlou himhim hi. Huaiziak in, huchi bang hun in leng Heutupa mohsa in, nuaksan mailou hi. Huaiziak mah in, a sanggampa laitah nung in, “Na it a sita” chi in hilhsak nawn hi. Huchi bang lungsim aneihziak uh ahi a, atuung akipan Heutupa’n amau unau a ngaihnatna san leng. Heutupa a ding in, bangmah kikhel in, zekai ngeilou ahi, chih theichian hi. Huaiziak in, A khut hat sung ah a hun, a maban ding uleh, ahinna uhleh a thil bangkim ngaihpha tak in, ginna mawltak toh kikemsak uhi. Khovel ah a itpente’n nose mahle uh, Heutupa’n mangbang tongkhong in koihlou ding ahi, chih theichian uh a, A itna leng ginglel ngeilou himhim uhi.

 

A sanggampa a vui zoh uh ni li nung in, Heutupa khomual a hong suak khia gaal muh hi. A mel kilang chian kei mahleh, Amah ahihlam theihtheih mai hi. Ngeina mah bang in Aman ma kai a, A nungzuite leh mipite’n A nung ah kal thum, kal li vel a gamla ah zui uhi.

 

“Toupa, Nang om hile chin zaw…..”

 

Ni tamlou, Toupa omlouh sung in na beidong in, na lungke kha dek sek mahleh, Heutupa’n Mari ginna lohsam saklou hi. Heutupa toh akimaituah hun zet un zaw, hun paisa ni bangzah hiam a alungzinnate akipan khanglou khia a; a lungkhamnate huih mutmang bang in leh, the betkhiak mah bang in bei hiau uhi.

Read 3737 times
Login to post comments