You are here: HomeColumnsZokhualDotna, Dawnna leh Mahni Pite Hingvui Dekna

Dotna, Dawnna leh Mahni Pite Hingvui Dekna

Written by  Khamkhokam Guite Published inZokhual Friday, 23 September 2016 00:59

By : Khamkhokam Guite

 

Nidanglai a Khristian masate’n ana heutu etmahmah uh St. Augustine kichi om hi(Nov 13, 354 – Augst 28, 430 AD). Ni khat, akiang ah, “Pathian in lei leh vaan a bawlma in bang ahih ding?” chih dotna mi khat in dong zenzen hi. Ahi ngeitak a, mihingte om ma: khovel tui thukpi in khuh a, lim leh mel neilou, mialbekbuk leh dai vukvuk a a omlai in Pathian in bang sem-a-bang bawl peuhmah ding hiam ? Hiai dotna dong’ tupa -I gintak dan in, mi tamzawte’n alungsim ua a ngaihtuah sek uh, genkhiak-a-dot mai akithalawp khollouh uh dotna dong ahih chiang in -mi kamlawk tak, kelpa’ tei leh bilvuhlouh deuh leng hi kha ding hi.

 

Ahihziak in, amah, adotna dong tupa dinmun aa ding a, ama ngaihtuah bang ngaihtuah ding in kipeta lehang: mihingte om nung in ahihleh, mihausate’n “Toupa, hiaizah hon peta chin a, huai le hon piak behlaplai mai ve” chi a anget ngutngutna uh, koihdap maimai hi theilou ding hi. Aziak ahihleh, hausa a neihbehlap utte mah anget maingal in; angetdan bang leng siam sese zel uhi.

 

Aleh lampang ah, mite daikilkal a, meithai nu’n “Toupa, ka tate pa hon laksakta chin a, tua amau gilkial leh dangtak a koih mai ding maw?” achihna khawng, Pathian’ dinmun a ding hial a ding bang ale buaipih tham, mukmul zutzut kawm a kingaihtuah vungvung tham ching ding in i gingta hi.

 

Tua hitale zawng, mihingte om ma in Pathian in bang ahih peuhmah ding, chih angaihtuah chiang in, hiai dotna dong tupa amah khom in na buai thei tei mahmah hisam ding hi.

 

St. Augustine in angaihtuah vengveng nung in, “Pathian in lei leh vaan a bawl ma in bang ahih ding? chih dawnna diktak ahihleh….” chi in, a tal dom kawm in, “hichi bang dotna dongdongte lawi a gawtna ding meidil bawl in Pathian buai theilaw mahmah ahi, chih hi zenzenlou ahi” chih in dawng ahi, chi uhi. Hiai ah St.Augustine in ama a hong kilui khia dotna adawng theikei I chi zenzen kei a; dawng theilaw tham ahi. Ahihziak in, dawnna diklou in dawng thei hih tuak hi!

 

Ahihleh, bang ziak a dotna phatuamlou pipi mihingte’n dong sek ahi ding uh? Etsakna ding in : “Temtatpu kuate beh ahi ding?”, “Galngam in Tuisa lui dung a tuimei a haal hunlai - tuklai ahi diam ahihkei leh, khaal lai?” “ Mangkangte’n Tuivai lui tung a zawngtah bawk kai lengleng bang achi ding uh?” Khovel ah chikmah chiang a dawn theih ngeilouh ding dotna tampha mahmah hi. Ahihziak in, hichi bang dotna donghtu atam zawte’n ahihleh, dawn aa a-om uh kilamen leng hikhollou in, Mangkangte’n ‘rhetorical question’ achih uh, bang hiam genchet leh gen ot utluatna lampang ahi zaw sek hi.

 

Huan ah, khat veivei lah, hichi bang dotna donghtu atam zawte’n ahihleh, beidot leh chihmoh man a, alohngaihna theilou in adot uh hisek hi. “Khovel le bang hong chi gawpta ahi mai?” “Goupu kichi kua hi peuhmah ahi le?” Adongtu in dawnna kilamen zenzenlou hial hi.

 

Goupu kichi kua hipeuhmah hiam, chih dotna ahihleh, I dawng thei kei ding chih khozang theihsa ahi hi. Ahihziak in, hiai dotna poimohtak, I nawlkhin in, I taisan thei kei ding, chihleng theih masak thil kul leh poimoh ahi hi. Atanchin I theihna tan in ahihleh, Atlas bang in khovel pumpi puak teitoi a, Hercules bang a mite gan inn hahsiang ngeilouh hahsiang ding in, amahleh amah buaina kipe ngeilou mihing hihtuak hi.

 

Khopi tangval tamtakte’n neekzonna ziak hiam, ahihkei leh, thil khatpeuh ziak a, singtang dawn a, khota’ a ava om chiang ua; hun bangtan hiam a om nung chiang un, huai singtang khota’ ah phulou ngoihngoih hial a akitheih ding uh nungak melhoih leh deih huai vamu sek uhi. Hiai ahihleh, mihingte dan ahi a; pu Goupu omma pek akipan a thudik omsa ahi hi. Ahihziak in, amah pu Goupu in ahihleh, “Ngalzang khua ah zaw nungak melhoih le om kenteh, khedap le bulh ngai kei” chi in, Ngalzang hoh ding akhedap nosia in, khedap bunlou in kuan khe ngam tanghilhial hi. Hiai in ahon etsak ahihleh, khotang in lametna puakgik guan in, leh ‘mite hihdanlou lah hilou a’, chi a mite hihdan mitdel sialkhaulet atuplouh dan hilh chian hi. Ngeina dan ei ve le, chih thu in Atlas bang in khotang gentaklouh khovel pumpi, amah deihtelna tellou in aliangkou a suan in, posak teitoi theilou uhi. Huchi bang in, mite palbuaksa luahkik nawn hiam, ahihkei leh, mite sing phuksa noktak mai hepsiang tumlou himhim hi.

 

Huai I gen leh, lungsim ah numei khat tanchin hong lang hi. Ka neulai a ka khua ua akipan gamlalou, Burma uk sung a khua khat ah numei khat om hi. ‘Numei khat om’ I chih hang in huai khua ah numei khat kia a om chihna hi zenzenlou in, hiai I numei gending in gen kulna tuam deuh aneih ziak a amah tanchin gen dek I hi zaw hi. I gendekna ziak ahihleh, hiai numei in zawlta’ 7 paai hi. Huai I chih hang in, Samari numei bang a numei beven lua ding bang a ngaihtuah a mohpaih ngal ding leng hikhollou hi. Thilsui mite’n thilkhat peuh ahong tunchiang hiam, kuahiam khat in bang hiam ahih chiang a ‘aziak bang ahia?’, ‘bang ahia a tup-le-ngim?’ , Mangkangte’n a ‘motive’ achih ua kipan abul suut bang un, a bul suutle hang na gintak dan na hikhollou thei hi.

 

Hiai numei in zawlta’ 7 mahmah ana paai khakna ziak, midang gensawn maimai hilou in, amah kam ngei in I ngaikhe ding uhi : “A haute’n hong kut chiang ua lah, na zahtak hang a; a zawngte’n a hong kut chiang ua lah na hehpih zel hang a; ka awi-ngaih ngaih na lam a zawlta 7 paai kha kei voi”, chi hi. Huchi bang in, nidanglai Greek te khanglui tangthu a, Atlas leh Hercules bang in hiai nu’n leng, mahni mohpuakna khenlam a ‘phattuamngahna’ lamdang takmai na suah hihtuak hi. Huaiziak in, ‘awingaih’ bangle akaan a val omthei; huan ah a zawng, ahaute maitang zahtak luat bang leng akhengval na omtou zel hihtuak hi.

 

Alehlam ah, hiai numei in, khovel pianken in thil hihtheihna apiakte zang in, ama muhdan a khotang’ kul leh poimoh hi a atheihte ah theihtawp na suah in, hih vaiveng na tum bang leng hithei thou hi! Bangteng hileh, hiai khovel, khepi veilam suih khakna khovel! Hiai khovel, sunghte/puzonte ding a chih simsimte inn a singpi dawnlai a hahchiau khiakloi khak chitchiatna khovel! Hiai khovel, phatuamngai leh sazang kap val khaknakna khovel zaw, ninhuai salaw tel kei ve!

 

Hichi khawng I suangtuah chiang in football peksiam, ahihziak a, neklouh ding ‘vong-gah keih’ ching mahmah khat tanchin I lungsim ah hong lutlou theilou hi: Nidang deuh in Manchester United (MU) kichi, England a Football Club minthang mahmah khat a winger khat, football season lai in muh ding omlou hi. Bang ziak hiam chih, a club inlah puanglou; amah, a player inlah bangmah mipi zak a genlou ahihchiang in ‘koi a om hiam’ chih mipite kidong kheukhou uh hihtuak hi. Hiai player min ahihleh, Thangpu hiam, Lianpu chih hiam ahi kei a; ahihlouhna ziak leng thildang hilou in, a nu-le-pa Rome mite ahihziak mimai uh ahi hi!

 

Huchih hunlai in, tanchinbumi khat in kholai ah tua player mukha a, “Bangziak a kimawlna a na tellouh?” chi in dong hi. Tua player in “Ka pi si a, huai ziak a tel theilou kei voi” chi in dawng hi. “Ka pi chih a, na pa nu maw, ahihkeileh, na nu’ nu?” chi a adot kiknawn chiang in, “Ka pa nu” chi in player pa’n dawng kik leuleu hi. Azingchiang in, London tanchinbu ah, MU te right winger a kimawl theihlouhna ziak ahihleh, a pi - a pa’ nu sih ziak ahi, chi in hong kisuah hi.

 

Ahihziak in, a pa nu si zenzenlou ahihchiang in, huai thu tanchinbu a amuh chiang in, asihlouh thu api in huai tanchinbu mah ah suahsak chitchiat hi. Huai nung in hiai player leh tanchinbumi hong kimu nawn ua “Na pi si na chih siloupi hilou maw?” tanchinbumi’ in achih chiang in hiai player in “Ka pa nu dan in na suah a, ka pa nu hilou a; ka nu-nu hizaw ei vele, asi” chi in dawng kik hi. Azing nawn chiang in, huai tanchinbu mah a, ‘zan a MU winger pi, a pa’ nu si dan a hong kisuahpen, hihkhelh khak ahi a, a nu’-nu zaw ahi asi’ chi in hong kisuah kikleuleu hi.

 

Azing nawn chiang in huai player pi, a nu’ - nu, si dan a atupa in tanchinbu a agelh sak, kuakua hiam in na mukha in - api, a nu-nu kiang ah hiai thu vatun chitchiat zel uhi. Hiai pitek kum 90 val mi in, “Ka sih thu ka gen uang law zezen ua” chi ahi, chi uhi. A gennop pentak a thei khezou om kei mahle uh, hiai pitek in amah siloupi, zuau thu a atupa in si dan a tanchinbu mite kiang a agen hoihsalou hi ding ahi, chih atamzawte ngaihdan ahi hi.

 

Anung a thu omdan diktak hong kitheihkhiak chiang in, hiai player pi tegel, akua zawpen hiam si hizaw lou in, a ngaihzawng in (girlfriend) nau a siat ziak a, khopi ning khat a Private Nursing Home khat a aguk a a girlfriend agiahpih ziak ana hi hi!

 

Hiai akipan sinlai hoih I sinkhiak theih ahihleh, I zahpih ding, khotang leh mi theih dia thil kilawmlou - neklouh ding vong-gah I keih khak chiang in, I hih khak chiang in; huai I thil hih zumhuai I sak imna ding in zuau bangzah hiam phuah ngai a; huai I zuauphuah selmang nawnna ding in zuau atamzaw deuh mah genbeh ngai nawn zel ahi, chih ahi hi. Hiai player pa’n leng akisaktheihpihlouh ding thil ana hihkhak ziak in, zuauphuak kia mai hilou in, a pite gel tanpha na hingvui kha dek geigei hihtuak hi!

 

Hiai player pa mizia ding dan I suangtuah theih ahihleh: thil ngakzoulou, an huan bang hitaleh leng, aguk a chiam zouhzouh hi ding hi. An nek I chih, ahun in nele hang, thil poi hilou a, nek ding mah ahi. Ahihziak a nek dia hong kilui khiak ma a, a hun hong tunma a, phal ahih ma a, na guk chep zouhzouh, a guk a na sawk guigui, chihpen mitak huailou a, kisaktheihpih huaihetlou mah hi. Huai kia mai hilou a, aguuk a a thil hihte a ngaihzawngnu gil a selmang vuallouh leh, a khebesep siampen inle a zumzel zohlouh ding khop a ahong kilatkhiak chiang in, mahni khutchin sung a tum-mang vengveng ut-huai dinmun a ding kha hi ding in I gingta hi. (Weekend Musings)

Read 1456 times
Login to post comments