You are here: HomeArticlesGeneralPasalte Pahtak Dan

Pasalte Pahtak Dan

Written by  Published inGeneral Friday, 13 May 2016 00:57

:- ZOL titbits


Kipahtak I chih, akuapeuh - amei apa’ a nuam I sak zawngtak uh ahi hi. Mi tamzote’n I ngaihdan un, numeite’n pahtak a om mahmah nuamsa ua, pasalte ahih uleh, a ‘vun’ uh sah in, pahtak viau in le hih kolok khollou, chih ahi sek hi. Hiai ngaihdan ahihleh, ngaihdan diklou takmai ahi hi. Na pasal hiam, na ‘boy friend(bf)’ hiam pahtak dan na siam leh, a lungsim teng na hui gai vek ding a, nuamsa tak a khosa heuhheuh in na bawl thei hi. Huai mah hilou hia maw, na ut gige kha?

 

Bangteng hileh, pasalte pahtak dansiam I chih ahihleh, siamthil(art) diktak ahi a, numeite’n kizil a siam theih thil leh, chiintuak mahmah khat ahi hi. Pasalte ahih uleh, ‘Na mel hoih lua’ chih gige ngainate ahi khol kei ua. Ahihziak in, a hun leh mun dik a paumei nei deuh khawng a pahtak dan numeite’n a latsak chiang un, ‘riau’/special viau a kingai in, kipak mahmah sek uhi.

 

Na pasal hiam, na bf hiam kipaktak a na koih chemcham theihna dia, pahtak dan siamna thuguk anuai a bang in I gen siausiau ding uhi:

 

 • Nang hon kipahsak dan hilh in

 

Pasal in thu zaknop huai a sak mahmah khat uh ahihleh, amah ziak leh amah kiang a a-om chiang a, a numei itpen in nuamsa lua ahihdan theihsak ahi hi. A kiang a om mahmah nuamsa na hihlam hilh in, theisak lechin, kipak lua in, a din bang leng sang hut-hut khop a kithei maithei ding hi. Na pasal/bf tuh nang a ei vele, kipak sak in, lungkimsak lechin, poi hetlou ding hi! Amah ziak a, na hinkhua leh na khovel nuam lua ahihdan, itna tel kamsuak in theisak zelzel in.

 

Etsakna ding in, hichi bang in :

 • “Nangziak mahmah a ka khovel nuam lua a, hin thaman omsa kei ve”.
 • “Nang, khovel a hon mukha ngeilou hileng le, hon zongzong thou di kei ve!”
 • “Ka hinna na kimvel a kipei maimai hilou a maw, ka hinna nang hitop mai nei voi”.

 

Hiai atung a I gente bang aa ‘amah’ pahtakdan na siam leh, kipak lua in a biang bang hong san teitai zozen in, a ‘ego’ bang leng hong puak koikoi thei hial ding hi. Huanah, zawlnei hikei mahle hang, tunung chiang a nang hon hih kipah semsem tum in pan ala ding, chih bang leng hangsan tak in I genkhol ngam hi.

 

 • Akilatdan ah Pakta’ in 

 

Den in, pasalte ‘na mel a hoih’ chih gige ngailou uh ahihdan I gen khinta a. Ahihziak in I chi ding, ahihziak in, nang aa ding leh, nang hon kipahsak a utziak a hong kichei zetzat chiang in, na mu a, na theihpih a, pakta’ lua na hihdan thei sak in. Nidang a akilat toh kilamdang lawmlawmlou zong hikha inteh, ahitazong in, nang a ding liauliau a a thilhih ahihziak in, zumhetlou a pahtak luat ding chi ahih hi. ‘Pau meinei’ deuh bang chi zeuh lechin, pasalte theisiam zawngtak na hi mai thei hi.

 

Etsakna maimai ding in:

 • “ Na nalh lua a, ‘No’ chih theih vual ding na bang kei ka chi”.
 • “A thu a gen ding dan le ka theikhe zou kei, tuzan chiang in ka kipah dan k’on lak zaw di aw.”
 • “Na melhoih in, na nalh deuhdeuh mai ka chi”.

 

Hichi bang a na chihleh, lupna tung ah hi in, lupna tunglou ah hitaleh, zong, a kimuan-ngamna, a self- confidence na pungsak ding a, huaiziak in, maban limchitak mai in hon na muak mai ding hi!

 

 • Na pasal, gintakna tungtawn a Pahtak dan

 

Pasalte a ding in, azi hiam, a ngaihzawngnu hiam in a gingta chih a theih poimoh mahmah hi. Huai in, mahni kimuan-ngamna leh mohpuakna theihna pia hi. Huaikia hilou in, zawntatna ziak a lohsap maimai theih ahihlouh dan zong sinsak ding hi. Koi kokhuk ah diang lut kha in, koi tuisa va kibuak kha hita le zong, muang-ngam, gingta ngam na hi, chih akitheih chiang in, na pasal /bf in na gintak sang a hih hoih zawk tup chihtak in hon tum ding hi. Huai ding in, na siamthil (art of compliment) siamneel tak a na zat hong kul ding hi.

 

Pahtak dan, hichi bang zangsin mah dih:

 • “Na thilhih a kiva lua na hih chia, na exam-na/interview-na a lohching ngeingei di’a ken zaw hon gingta lua kei ve”.
 • “Taima lua leh kuhkal lua na hih chia, na hih hoihlouh na’ng ken zaw ka thei kei”.
 • “Na kuhkalna leh taimakna mahmah k’on kisaktheihpih lua, mi khat hong suak ngeingei di zaw nei ve”.

 

Hiai atung a I gente ahihleh, hun haksa leh thil khenkhat ziak a lungke sim a a om chiang a pahtak ding dan ahi uhi. Huanah, nou geel kal ah leng haksatna hongtung thei hi. Nou geel nih kikal a thu kibatsual kha bang, ahihkei leh, hun khenkhat chiang in amah a ding a siatna tham thil tung bang leng om thei hi.

 

Huchi bang hun chiang in, hiai a nuai a bang in chi in:

 • “Thil na bawl hoih in, na bawl fel thei ding in ken zaw k’on muang ngam himhim.”
 • “Hi e, haksatna i/na tuak chih tuh ka pom thamtham a; ahihziak in, nidang bang thou a thilteng na bawlphat theih k’on gingta himhim. Mi maimai hi ngeilou himhim na hih chia.”

 

Huchi bang a na chihleh, mahni kimuan ngamna hon nei di’a, huanah, huai haksatna leng thathou tak in, bawlphat dan chihtak zet in, ama hihtheihna tan ah, hon zong ding hi. Na gingta chih a theih chiang in, na gingtak batlouh khak ding hong lau ding a, huai in, masawnna lampi ah ahinkhua pii ding hi.
Na Pasal zahtakna piak in Pakta’ in

 

Noute geel kikal a kizahtaktuahna poimoh mahmah ahi chih manghilhlouh ding ahi hi. Huai I chih hang in,’ k’on zahtak’ chi a phun numnum gige ding chihna bel hilou hi. Na zahtakna, a theihtheih ding a latsak ding ahi hi. Khat vei chian na thil hih ah na zahtakna langsak inla; khat vei lehlah, na kampau leh thugente akipan zahtak na hihlam langsak in. Hiai anuai a kipete, kipahtakna vachih chiah theih kei mahleh, pasalte omnuamsak thei thugen ahi uhi.

 

Etsakna ding in :

 • “ Na thil hih khiakte thupi lua, k’on kisaktheihpih lua…..”.
 • “Nang tuk a mi kingainiam ka thei kha ngei kei”.
 • “Nang room a na om chi’a zaw, bangmah gen hetkei lechin le, bouruak kilam dangsak zou hial hi ve teh aw. Huchi bang zaw, mi zahtakhuaite om dan ei ve.”

 

Pasal in a deih penpen ahihleh, mite zahtakna ahi hi. Huai a deih leh lung-gulh pen na piak leh, nanglou ngal khovel ah amah laikuai zou omlou ding hi.

 

 • ‘Lamdanna bawltu’ a hihna hilh a Pahtak dan

 

Azi hiam, a ‘girl friend’(gf) hiam na hih chiang in, hon ngeina seh(take for grant) ding bang leng kiven deuh ding tuh ahilaw tham a. Huai ding in, alu hong lian lua a, nang tanpha hon poisaklouh luat ding bang leng khual deuh bel kul mah hi. Huai I chih hang in, nang a ding a mi poimohtak ahih dan atheih hoih ding a, huai in na ki-ittuahna uh leng chidamsak ding hi. Ahihziak in, na hilh ken bang chi’n a thei thei di’a oi.

 

Hichi bang in chi zeuh zel le chin:

 • “Hiai puannak gou na silh chia zaw, nuam na salua kei ve”.
 • “Nang mahmah na hihna bangbang in k’on pom in, k’on it a; kikhek ngeihet ken aw; nupa nuamsa tak I hi den ding chih ka chiang mai”.
 • “Na lungkham leh kipahlouh chiang a zaw, ka lungsim na naa thei law mahmah ei ve.”

 

Mi kuapeuh in ‘kilamdanna bawltu’ hih I ut chiat uhi. Khovel hih lamdang zoutu ahih kei ua leh leng, a itte uh hinkhua lamdangsak theitu hih ut tenten uhi. Nang, amah a na hi a, nang hinkhua aman lamdang sak ei voi, a hoih lam a. Huai kha im im ding hilou a, hilh a, theihsak ngeingei ding chi ahi.

 

Kipahtak tuah I chih nupa kal a thil poimoh mahmah ahi a. Na koppih in hon it a, nang leng amah na it chih na nih un na thei chian ua, ahihziak in, kipahtak tuahna leh ki-itna thilhih leh kampau a I kilahtuah zelzel louh chiang in, nupa hinkhua daa gawp in leh atuimawl mah bang gige hi. Huaiziak in, nupa hinkhua ah leng, uisa a muru marang/a sohbawl – anphuiteh hiam, lengmasel hiam I hel chiang a, alimdan kilang leh lungkim huai tungtuan mah bang in - nupa kal ah leng, kipahtakna in ki-ittuahna sousang sak in, lungkim huaisak biik hi. I vahih chiang a thil lian leh thupi lua leng hi lawmlawm khollou aa kilang, lah, nupa hinkhua a ahoihlam a lamdang sak thei thil neu chikchik tampi om hi. Huchibang thil neu chikchikte hih in, khovel ah vaan gam chep kholh thei hi.

 

Khaile! Tuni akipan in na pasal pakta’ in, na ki-nupatna uh lamdan sak hanchiam in aw!

Read 2017 times
Login to post comments