You are here: HomeArticlesGeneralPau Dik, Gelh Dik Leh Thu Tuamtuam

Pau Dik, Gelh Dik Leh Thu Tuamtuam

Written by  S.Sumkhanjam Published inGeneral Thursday, 19 July 2018 14:41
Pau Dik, Gelh Dik Leh Thu Tuamtuam

PLS in a sai Paite Literary Festival 2018 sung a sim dia gelh:

 

PAU DIK, GELH DIK LEH THU TUAMTUAM

 

: by ~ S.Sumkhanjam, Ex-PNC President#

 

1. Gen. 28: 16-17. Jacob in hiai mun ah Toupa a om ngeingei hi a chi a. = Pathian omna zawk tuh Jacob ah a om a na hi zaw.Hiai mun tuh Pathian inn na hi eive.

= Pathian inn tuh Jacob mah a na hi.Gen. 28:15. Jacob kiang a Pathian om hi zaw lou in, = Jacob ah om ahi zaw hi. Gen. 32:28; 35:10. Na min Jacob ahi nawn kei ding a, Israel ahi zawta diing. Gen. 41: 45. On kho siampu hi zaw lou in;

On khua a siampu Potipher tanu Asenath tuh Joseph’ zi diing in a peta.

 

2. Exodus 5:1. “Israelte Toupa Pathian in a chi”. Israelte kichi thei nai lou hi. Israel suante(the children of Israel) chih touh nilouh ding. David’ Lenggam, Solomon’ tapa Rehoboam hun in seh nih hong kisuah ua, beh sawmte’n Samari khopi a luah ua, Juda leh Benjamin’ suante kia’n David khopi Jerusalem a luah uhi. Mizo Bible lettute’n Israelte achih uh dik thei lou; Jacob min khekna Israel pentak ahi Pathian in a tawisang. Samari khopi a luah ua kipan in Israelte hong kichikhe pan uhi. Jerusalem khopi luah Judate pen(Jews) kichi uhi. Israelte’ Pathian a chi gige ua, Judate Pathian khatvei lel leng a kigelhkha kei.

 

3. Ei pawlte’n leng Mizo Bible a kipan a i lehkhiak uh ahihziak in a diklouhna a kibang vek.Mizo Bible, Isaia 41:14,16,17,20; 43:3,15; 44:6; 45:11; hiai Bible change[tangte] ah “Israel-ho Pathian, Israel-ho mithianghlim, Israel-ho mi chak” a chi uh. Jacob min khekna Israel, Singular a leh ding ahi. “Israela Pathian, Israela Mi thianghlim, Israela michak” chih ding. “Israel Pathian or Jacob Jacob Pathain, Israel Misiangthoupa, Jacob Misiangthoupa,Israel Mihatpa, Jacob Mihatpa” chihna ahi.

 

4. Joh 1:1. “A tuung in thu a om” a chi hi. A tuung in thu om masa thei lou himhim ding. A tuung in Pathian a om masa, huan, Thu a hong om, huai Thu mah tuh Pathian ah a om, huai Thu mah tuh sa a hong suak a, i lak uah a hong omta; Jesu Khrist ahi.

 

5. Kil. 1:20. “Aaksi sagihte tuh saptuam sagihte angelte ahi ua, tuikuang koihna sagihte tuh saptuam sagihte ahi uh” a chi.

Asia minor ah khua sagih ah saptuam a om chiat uhi. Angel sagihte’n kum sang khat zel in kum 7000 a uk ding uhi. 6te a tungkhinsa, 6na pen a tung lellel, a 7na pen kum 1000 hun i gengen uh toh hong kituak diing hi.“Jesu Khrist’ sihna leh thohnawnna Tanchinhoih lite’n a gen chiat uh”. Tanchinhoih tuh li tak om sesua lou in khat kia a om. Huai tuh Tanchin hoih Mathai hi lou in; Tanchinhoih Mathai’ gelh, ahihkeileh Mathai in a gelh Tanchinhoih”chih diing ahi zaw.

 

6. Hebrute 7:8. “...mihing si jelte’n sawma khat a mu ua”chih sang in,

“Siampu Lian si thei zelte’n” chih diing ahi zaw." 9:20; 10:29; 13:20. hiai Bible change[taangte] ah “thukhun sisan(blood of covenant)” a chih pen dik thei lou hi. Thukhun in sisan nei thei lou himhim hi. “Sisan a thukhun(covenant of the blood)” chih diing ahi zaw.

"7:27. “Aman tuh huai siampu lianpente lat bangin, ni tengin amah khelh jiak a kithoihna lan masa phota, huai nunga mite khelhna jiaka lat a kiphamoh kei; amah a kilat laitakin setden dingin khatvei in a na hihkhinta ngala”,

(a) Siampu lianpente lat bang in niteng in Jesu’n Amah khelhna ziakin kithoihna a laan masa phot ahia?Huai siampu lianpente’n niteng a amau khelhna kithoihna alaan masa phot ua, huai nung in mipite’ khelhna kithoihna a lat nawn uh bang in, Aman zaw lat sese a poimoh kei; amah a kilat chiang in khatvei in setden ding in amahmah a kipumlatkheta hi” chi a lehkhiak diing ahi.

 

7. NIV. Luke 23:43. “Tuni in ka kiang ah paradis ah na om sam ding chih ka honhilh ahi”a chi a, Nasepte 1:3 ah “A thohnawn nung in nungjuite kiangah ni 40 hial a kiang uah a kilak”.“Tuni in” a chih pen dik thei lou hi. A dik theihna ding in a thu khek ngai,("I tell you the truth, today you will be with me in paradise.") English pen hiai bang in lemthak leng a gen hong dik theipen ding.("I tell you the truth today, you will be with me in paradise.")

“Paradis ah ka kiang ah na om sam ding chih thutak tuni in nang ka hon hilh ahi”.

"24:39. “Kha in zaw sa leh guh a nei ngal kei”,a chi hi.“Sikha in zaw sa leh guh a nei kei” a chihna ahi.

 

8. Kolossate 1:7. “Epaphra, i sikha hihpih ngaihtak lak a na zil bang un, amah tuh kou sikin Khrist nasempa muanhuaitak ahi”. English[KJV]in, “Our beloved servant Epaphras as ye learned of him”, A.D. 75 vel in bangchin Toupa nasep Paul toh Timothi in a sepkhawmpih uh tuh Epaphras ahi.“Ei pawl sepkhawmpihphak ahi kei uh. 'I' kizang pen dik lou mah ahi. Hmar leh Mizote’n "Kan na thawhpui duhtak a chi ua, 'Kan' a chih un Paul leh Timothi kawkkha ngei lou hi. Unau Hmarte’n leng, "Ei sinthawpui dittak”, a chih un Paul leh Timothi kawkkha ngei lou uhi. Paul leh Timothi kawksak ding in a pau uah om lou hi. Paite pau ah bel “i” chih i zat aleh Paul leh Timothi kawkkha ngei lou diing hi. 'Kou' chih zat diing ahi. 'Kou gel naseppih deihtak uh Epaphras tuh kou gel sik in Kolossa khua thugen diing in, na theihluatsa uh mah bang in, Khrist nasempa muanhuaitak ahi.

 

 

La toh kisai in:

 

9. Pngla. 164, chang[tang] 4na. “Gehen dougal sisan vang a i zawh hun chiang, Gal-ai ding phit leh sawnkai toh”. A gentuppen genkha lou.

 

Jesu Khrist’ sisan vang a chi nuam tuh ahi uh---“ Sisan vang a Gehen dougal i zoh hun chiang”, chih diing ahi zaw.

10. (a)” Hiai simlei gamdai ah”chi lou in, “Nuai simlei gamdai ah” chih ding.

(b) “Aw simlei a hong mang ding”chih sang in, “Nuai simlei a hong mang diing” chih ding.(c) “Aw zai sa ni”chi lou in, “Zaila sa ni” chih zawk diing.

(d) “Thu lamdang ka genchim theihlouh”, chih pen “Thu lamdang ka suikhiak zohlouh Kavari simthu ahi” chih diing.

Thunawn/chorus

Kalvari mual(2vei) sunkhua zankhuan enchimlang,

Kalvari mual(2vei) sun-zankhuan suikhe zou lou;(e) “Buaina teng toh ka pawtsan ding” chi lou in, “Buaina tengteng toh mi khat pawtkhe thei ngeingei lou diing”.Huaiziak in,“buaina tengteng ka pawtsa diing” chih diing.

(f) “Kei pen bang ka hi hiam?” chih in “ A nu hiam apa hiam a hih lam kithei lou” chih genkha.“Kei pen banghang a hiam tutkhawl thei lou a ka om?” chih diing.

(g) Labupi ah, “Khemna tuakte Toupa kulhpi”, chi a gelh uh,“Khemna tuakte kulhpi Toupa”, chih diing.

(h) “Mimbang thum leh pianthak a khawk”,“Mimbang thuum leh pianthak a hun”, chih diing.(i) “Thupi mah tomkal muh zong, Thupi a amah kuaman mu ngeilou” chih pen.“A thupina tomkal muh zong sepgim toh kithaman hi”, chih diing.(j) “Pathian in a it teng kimu ni” , hilou in,“Pathian a it mi teng kimu diing” chih ahi. Pathian in kuamah deihsaktuam a nei kei.

(k) “Ka min thulimlou, Pa mai ah Jesu’n a gum ding hi. Thulimpoupa lak a bang ahia na va hih gige chih i pau uah a om ziak in, laisim theilou, bil a zak kia sente aa diing in, thulimloupa ma ah Jesu’n khutpek chilphih zen a kei min va gum ekek diing chih genkha hi.“Pa ma ah ka min thulim lou, Jesu’n a gum diing hi” chih tuh gelhthoh in leng a dik a, genthoh in leng a dik tuak/ veve hi.

 

11. Johan bung 3:7, Mizo Bible in, “I pianthar ngeingei tur a ni ka tih che hi mak ti suh a” chi a. Ei Laisiangthou ah, “Na pianthak ngeingei ding ahi k’on chih lamdangsa ken”, chi in a kilet.English in hichi in a gelh, “You must be born again”. Hiai tuh Active voice hilou in Passive voice ahi hi. Ei pau in let le’ng, “Nikodem, pianthaksak a om ngeingei diing na hi k’on chih lamdangsa ken”, Kei Jesu’n advance in ka honhilh ahi, a chihna ahi.

 

12. Johan 1:13, “huai mite bel sisan suan ahi kei ua, sa deihna suan leng ahi kei ua, mihing deihna suan leng ahi sam kei uh, Pathian pianthaksakte ahi zaw uhi”.

 

13. 1Johan 5:4, “Pathian pianthaksak/suahsak mi in khovel(setan) a zou zel”.

 

14. Johan 6:40, Kuapeuh tapa mu a gingta in tangtawn hinna neita; huan ken ni tawp ni chiang in amah ka kaithou ding. Kha Siangthou in gingtu tengteng thohnawnna ni tawp ni ni khat om tuam ding hi lou in, gingtu diktak sih ni tuh amah a ding in ni tawp ni ahi a, huai ni mah in a kha tuh paradise ah ka pilut zel a chi.

 

15. 2 Peter 1:21. Thu gen kholh himhim mihing a pawt ahi ngei kei. Genkholhna thu himhim Pathian a kipan Kha Siangthou in genkhe zaw zel ahi.

 

16. 1Timothi 6:10. “Dangka sum deihtaakna zaw gilou chiteng bul ahi”. Deihtakna tuh numei leh pasal kikal a kizang hi deuh. Dangka sum deihluatna zaw chih diing ahi.

 

17. Ephesate 5:6. “Pathian’ thangpaihna tuh thumanglou tate tung ah a tu naknak’chih sang in, “Pathian’ thangpaihna tuh dan bohsepa suante tung ah a tung gige” chih zawk diing.

 

18. “Thanlon bus tuahsia in mi thum in sihna tuak” chih sang in, “Thanlon bus va tuahsia in Moirang lam a mi thum in sihna mun khat a om maimai va tuakkha un si” chih genkha hi.“Thanlon bus tuahsiatna ah mi thum in sihloh”, chih diing.

 

19. “Lamka college ah i ki mu tuah ding uh”chih sang in, “Lamka college ah i kimutuah diing uh”chih a dik zaw.

 

20. “Na hehna uh ni in tumpih kei hen” chih Negative sense ahi. “Heh nilouh un” chikha mawk. Ephesate 4;26:“Na hehna uh ni in tumsan kei hen”chi a lehkhiak di.. Standard Version, “Be angry but do not sin; do not let the sun go down on your anger”.

 

 

Ciamteh diing:#Heutupa S.Sumkhanjam in in 2015 kum in “Khasiangthou Hon Hilh Bang Zel in”chih Paite leh Mizo kithuah[parallel] in laibu khat ana bawlta a,tuin English-Paite Grammar kici laibu khat bawl in buaipih lellel hi.

Read 470 times Last modified on Sunday, 22 July 2018 14:45
Login to post comments