You are here: HomeArticlesGeneral Pasal’ Lungsim Kongkhak Hon Dan

Pasal’ Lungsim Kongkhak Hon Dan

Written by  Published inGeneral Tuesday, 14 August 2018 16:58
 Pasal’ Lungsim Kongkhak Hon Dan

Pasal’ Lungsim Kongkhak Hon Dan

~ by :- ZOL Nugget

 

Cinema khawng ah a tangval pa’n a ngaihzawngnu kiang a “K’on it lua” chih hilh  tum in; ahihziak a,  genkhe thei hetlou chitchiat chih khawng na mu kha ngei hia? Genkhe dek mahmah, a om dan leh thil bangkim alah ngai lua ahihlam ginlelh vuallouh a a nungaknu kiang a langsak khin hinapi in, a thu a gen ding ahih chiang a, genkhe thei hetlou  chih na musek ding in I gingta hi. Pasalte I chih huchi uhi. Pasalte’n a lungsim tawng ua a ngaihtuah leh vei uh genkhiak haksa salua uhi (nungak kiang kholkhol ah houh!)

 

Na pasal hiam, na boyfriend(bf)  hiam in a lungsim a a ngaihtuah a genkhiak keileh, a ziak bangzah hiam om mai thei ding hi. A buailuat ziak ahi mai thei; ahihkeileh, nangtoh lungsim tak a kizom nailou a kithei a, hon muang ngam taktak nailou hi thei hi. Ahihkeileh, hon muan ngamlouh ziak leng hikhollou a, a mizia himhim huchi bang mi ahihziak leng hi thei hi. Bangteng hitaleh, huchi bang koppih hiam, bf hiam na neihkhak leh, a lungsim sungnung taktak a a ngaihtuah theitheilou ding na hih chiang in, haksa na sak hun tam ding hi.

 

Bang chibang a na koppih kam ka’ sak ding?

Bangtan kithuah a, hun bang zah zangkhawmta na hi ua, chih akipan in dawnna tuamtuam om thei ding hi. Pasalte’n muan ngamna toh, a lungsim tak ua akihon theihna ding un, hun tam deuh kiphamoh sek uhi. Pasalte I  chih huchi bang ahih ziak un, lungduai tak a na ngak peih deuh leng ngai hi.

Huai ding in :

Bangziak a na kiang a na bf/pasal in alungsimtak gen ngamlou hiam, chih na zon khiak masak phot ngai hi. Amah tung a na muanhuaina langchian sak zoulou deuh na hi diam? Amah theisiam dia hon ngaihtuahlou a diam? Lungsim tak in nang hon pawl leh, anung a lungsim liamna/natna maimai ahihkhak ding lau ahi diam le? A lungsim sungnungpen a aveite na kiang a pholh ding kizumpih adiam? Alungsimtak genleh, na puakzohlouh khak ding lau adiam? Nang toh lungsimtak a kizom taktaklou deuh a kingai ahi diam?

 

Huaiziak in, pasal in na kiang a alungsim kongkhak hong dia pan na lak ma in hiai atung a dotnate kidong phot in. Pasal’ lungsim kongkhak hon I chih thil haksapi leng hikhollou hi. Hiai anuai a Kalbi -12 ten hon makaih thei ding un I gingta hi.

 1. Kigingta sak phot in.

Na kiang a na bf/pasal in a lungsim a hon hilh  ngamlouh na san ahihleh, huchi muanhuai lua dan a nang hon mu khollou hi thei hi. Kimuan ngam tuahna omlouhna ah kizopna thuuktak om theilou hi. Huaiziak in, a lungsim na kiang a ahon hilhna ding a poimoh masa ahihleh, nang hon muan ngam ding ahi. Huaiziak in, hon muan ngamna ding boruak na bawl phot ding ahi hi. Huai ding in, na lungsim akiang a na hon phot ngai himai thei a; ahihkeileh, a muan ngamna - nang hon gintakna manpha na sak thu  atheihsiam ding a gen hiam, kilatsak phot ngai hi ding hi.

 1. Hilh in, huchi in hilh in na om ding hi.

Na thuguk hiam, na veizawng hiam, akiang a na im khelkhual leh, aman leng amah aa te hon im ding hi. Huaiziak in, ‘amah’ na kiang a kihong dia na deihleh, na pautam deih ngai hi. Na lungsim tak a amah muang ngam a ahon theih chiang in, aman leng nang hon muang ngam in, alungsim kongkhak hong mai ding hi.  Huai ma ahihleh, kamhum mah bang ding hi. Huaiziak in, Zolianu aw, akiang ah na kam ka’ in!

 1. A thugen na donsawn/saan dan(re-act) in, amah a hantoh ding ahi.

A tawptawp a nang hon muang ngam a alungsim a hon hilhpat kiangkiang chiang a, nana donsawn/saan dan in ahantoh a, lungkimhuai asak ding ahi hi. Lunglutlou hiam, ninhuaisak mel hiam, khemkhem sak chimel hiam ahihkeileh, poisak chimellou a ahon theih leh, hon hilh ngei nawnlou tanghilhial ding hi. Bang chibang a pasal’ lungsim hon ding? Thil hih hiam, om dan hiam ahihkeileh na paukam in  hanthawn inla; na kawi ahi maithei, a khut na len ahi mai thei, ahihkeileh, theihsiamna toh amaitang na en  lechin, alungsim sungnungpen a angaihtuahte na maima  a hon tak khesak tultul  ding himai thei hi.

 1. ‘Khuamsingbang kip’ na hihlam langsak in.

Hun tamzaw ah pasalte’n,  thil omdan diktak hiam, ahihna tak hiam, alungsimtak uh hiam hilh le uh, numeite’n pozoulou, posiamlou a luankhi toh kap pelhpulh ding bang in ngaihtuah kha nak uhi. Humbittu, hehnemtu leh chawmtu bang a kingaihna pasalte’n nei lian mahmah uhi. Huai lungsim paikhial kha  in, pasalte’n a itte uh kiang ah kihong ngamlou hiam, thil ahihna tak hilh ngamlouh hiam ahihkeileh, a itte uh kiang a zuaugen khawng ching khasek uhi. Huaiziak in, ‘amah’ kiang ah ahihna tak maituah thei ding khop a lungsim leh mizia aa sekdou na hih dan langsak in.

 1. Na pichinna langsak in.

Mi piching khat hihna ahihleh, kum tam thu hilou in, lungput ah kinga lian zaw hi. Huaiziak in, piching ding in na kum tam hun  ngak dah mai in. Na bf/pasal kiang ah, na taksa kum bangpeuh hitaleh zong,  mi piching khat bang a thil ngaihtuah  thei, piching tak a thilhih thei na hih lam langsak in. Na pichinna lam musak in. Bangpeuh hong tung in, hong om taleh, mi piching khat bang a maituah thei na hihna akiang ah kilangsak in.

Huai ding in:

 1. Ahihna bangbang in pom in.

Pasalte’n nial leh pampaih a  a-om khak ding uh laugu giugiau mahmah uhi. Khovel a athil lauh uh vualsukta le uh, sumbang nial/pampaih a om, a khatna in koih ding uhi. A omdan hiam, a thugen hiam, hoihsaklouh lam nei a ahon theihleh, na kiang a a lungsim tak a nang hon pawllou in, na pahtak theihna ding in, na hoihsak lam hi a atheih dan in om in, gen dia, ahihna tak hon laklou in, limching khop ding hi. Huaiziak in, kua hi in, bang hita leh zong, ahihna bangbang pom na hihlam theisak in. Huchi ahih keileh, amah na theih chian chiang a it nawnlou ding bang kisa kha ding hi.

 1. Numei leh Pasalte ‘lungkhoih dan’(emote) chituam hi.

Nou numeite aw, hiai lamdang nasaklouh uh I gingta hi! Ahihziak in, theinailou na hih phiangsan leh bel, kintak a na theih pah mahmah hoih ding hi. Pasalte ngaihtuah dan, thil muh dan, omdan leh hih dan chituam a; huan ah, thil khat in a lungsim uh akhoihluat chiang a a-omdan uh leng numei toh kibang hetlou hi. Numeite ahih uhleh, akipah luat chiang uh hiam, a dahluat chiang uh, ahihkeileh, thil bang hiam in a lungsim uh akhoihluat chiang in, amit uah khitui hong pawt ninelh sek hi. Pasalte ahih uleh, dah lua hi napi,  ahihkeileh, kipak lou hihetlou in, alungsim uh nak khoih law mahmah bang leng, bang mah omlou mah  bang in, hak kilkel thei uhi.  Huchi bang a a-om ziak un, veilou, poisalou dan a ngaih ding hilou uhi. Pasalte huchi himai uhi. Lungkham lua hiam, vuallel lua hiam ahihkeileh, lung gim lua a a-om chiang in, hou chikchik kam khat kam nih va genpih hiam, vachibai hiam, a liangkou khat vei vakhoih zeuhle chin leng, amah hehnem lua dan a na ngai in ,lungkim mahmah maithei ding hi.  Ahih keileh, aning khat a dai dide a tut maimai bang leng ut ding hi.

 1. Lawm akiphatmoh chiang in, a lawm hi in.

Mi khat na hihna bang in, ni khat thu inleng, hihna tuamtuam na let kul sek hi. Etsakna ding in: zi hih hun, nu hih hun, lawm hih hun ahihkei leh girl friend (gf) hih hun bang om ding hi. ‘Amah’ a ding a ni khat a 24 hours zi/gf na hih ngailou hi. Khat veivei amah theisiam tak lawm akiphatmoh hun om thei zel hi. Aziak ahihleh, mahni hon theisiam tak lawmte kiang a lungsim a I veite genkhiak nuam kisa hi. Huaiziak in, lawm hoih akiphatmoh chiang in, a lawm hoih hi in, hileh, na kiang ah a lungsim dawngkot hong ding hi.

 1. A lungsim kongkhak a honlouh ziak in sazai pe ken.

 Theih tawp na suah nung a leng, na pasal/bf in a lungsim taktak a honhilhlouh chiang in ahihleh, chimoh huai in, heh huai lotel ding ahi chih leng I thei hi. Ahihziak in, huaiziak in amah ngaihsaklou hiam, nawlkhin hiam ahihkei leh gawt ek chihte thil kul hetlou ahi uhi. Ama deihtelna ngak inla; nang hon gamlat deuhdeuh na ding in bang mah hih hiam, gen hiam  chiinlouh hoih ding hi.

 1. A thugen lungsim tak toh ngaihkhiak sak in.

Mi’n bang hiam gen aneih chiang un, athugen uh  na ngaihkhiak sak deih uhi. Mi thugen ngaikhe peihlou mi na hihleh, na pasal/bf in na kiang ah a lungsim hong utlou ding hi. Huaiziak in, na pasal/bf thugen ngai khia inl; a thugen lellel leh a hon gen nawnlai dingte na taang in, alungkimna tan ngaihkhiaksak in. A gen ding teng a gen zoh chiang in, nang ngaihdan na genpan ding hi. Na pasal/bf in a gen nop a genkhit ma na kamsim inla, ngaikhe kinken in.

 1. Ngoh kenla, mohpaih bok ken.

Nang, bangmah a na ngaihlouh thil khenkhat, na pasal/bf a ding a tutna pindan a saipi ding lelu bang a thil liantham hithei hi. Nang thil hou maimai bang a na ngaih ziak  in, na pasal/bf thugen nuihsan hiam, simmohbawl dan a atheih ding in hih ken. A thuguk a hon hilh khenkhatte ziak in mohpaih hiam ahihkei leh, ngoh bawl pah ngal ching ken. Miteng in mahni kros kipuak chiat I hihna uah, aman leng amah kros pua himai hi. A nung a a thuguk a hon hilh khak akisik vungvung na ding in bangmah hih in, gen hetken.

Huai ding in :

 1.  A nung a genkhiak ching ken.

Pasal in a lungsim a a vei tenten hon hilhte anung a chiamnuih hiam, ahihkeileh, kiselna hiam a gen khiak, ahihkei leh, anung a  amah vuakna ding khetbuk a zat thil kilawmlou leh hih hetlouh ding thil ahi hi. Huchi bang a na hihleh, amah simmoh leh hih zahlak lua dan in kithei ding hi.

 

Hiai atung a kigen Kalbi -12 te zang in, na pasal/bf lungsim kongkhak na hon theih I lamen hi.

 

Wishing you good luck.

Read 1264 times
Login to post comments