You are here: HomeArticlesGeneralAUGUST 31

AUGUST 31

Written by  Valte Ginkhenpau Published inGeneral Friday, 31 August 2018 12:11
AUGUST 31

AUGUST 31

~by : Valte Ginkhenpau

 

 

"August 31" chih a kigen ging chiang in Manipur singtangmite lungsim ah thawmhauna leh puaknatna hong langthak zel hi.

 

Nitum kuan hita a, khua leng hong mial pah ding ahita hi. Huchih hun in gil thep dekdok a lum naupang nih tuh a lupna ua kipan awl in thoukhia ua a anbel uh, vom gipgiap leh nawtsiang louh a om tuh, kinepna dang nei tuanlou ahihman un, a siin va hong uhi. Himahleh, belsung ah anneng tawmchik chih louhngal bangmah ana om kei. Mehbel a en nawn ua, huai ah leng mehpok khing tawmchik, sikkeu nih ding vel lel om a huaimah tuh a nih un kihawpkhel uhi.

 

“U ei, ka gil kial lawlai…”

“Bawi, i pa hong tun chiang a i nitak anhuan ding uh hon paw pan ding ahi. Ama’n i nektheih ding leng hon paw ding chi ahi. Ngak zeklai ni aw, bawi…”

“Awle, u…”

 

A naunu tuh kun ngiungeu kawm in sangkil bul ah paulou in va tu hi. A u in leng awl in a nau kiang va zuanphei hi. Naupang dangte’n vaikuankhia a nu leh pate uh inn hong tung siausiaute kipaktak in ana vaidawn ua, huchibang a kivaidawnte a muh chiang un unau nihte’n eng mahmah mai uhi. A nute un nektheih a puakte khawng uh a tawilai uh a muh chiang bang un unau nihte ana chilphul in, amau omna mun ah, chil khawng ana valhging kulhkulh maimah uhi.

 

A naunu’n a mi muhte eng mahmah kawm in a u entou liakliak a, “U, ei leng i pa’n huaite’ nektedan a hon puak diam?,” chi in dong khialkhial hi.

 

Huaitak in a u in a naunu baan len in awl in kawiphei kawm a, “Bawi, a hon puakzoh kei lehleng i pa hehsan hetkei ni aw. Amah sum lohkhiakte chauh kine hi inchin… I nu om nawn louh nung i pa kha maw thawmhau thei lua ahi…”

 

“U, i nu ka ngai lua… Amah omleh zaw zingan leng gilvah a kine ding hi a maw…,” chih toh a nau in zingkal an a neklai ua buh leh meh a bei pahdante khawng a lungsim in ngaihtuahkik a, khase mahmah mai in hong kidiik hithit hi.

 

A pianna nu uh ngai a a naunu khasetak a a hong kidiik chiang in a u leng kidek zou tuanlou in a mittuite hong paak likliak hi.

 

Bangtanhiam a ngak nung un leng a pa uh hong tung lou nilouh lailai a, midangte vaitung khin vekta ahihman un kuamah kholai ah muh ding om nawn ngellou hi.

 

“U, enle i pa i va dawn mai diam?”

“Bawi, i pa’n ‘k’ong tun matan insung ana pawtkhiaksan kei un a chivoi…”

“Hilehle amah tutan hong tung nailou ahih chiang a…”

“Bible in nu leh pate thu man ding chi ahih chiang a i paikhiak hoih lou ding ahi…”

 

A naunu’n bangmah gen nawn lou in leilak ensuk a, a gilkial lua ahingei ding a a sung ging ngutngut bang kiza zou hial hi. A u’n theisiam pah in a nau enphei a, ittak leh hawmthohtak mai in, mittui nulgu kawm in, kawi tonton hi.

 

Huchia a om laitak un a inn kiang uah mi nih houlim kawmkawm in hong paitou uhi. A khat pen in, “Huai tuni a Police Station buluhna a sepaihte kaplup khak misite lak a khat pen ei khote chi uh eive,” chi in gen a, a khat pen in, “Huai chi uh eimahvoi… Ei khote kua pentak ahi mahmah diam maw…,” chi in lamdangsa kawmtak leh lungphawn tuak mahmah kawm in dawng hi.

 

Unau nihte’n huaite kihoulimna ana limzak lua ahihman un lamdangsatak in ki-entuah ua, a pau masa zawsam ding om lou in dai dedu in kunsuk tuak uhi.

 

Atawp in, “Bawi, kisa ni,” chi in a u in a naunu kiang ah gen phut a, “Lamka ah va hoh ni,” chih toh thuah hi.

 

Patau leh kinohsimtak in a naunu hong dingkhia a, huchi in Lamka khopi lam zuan in a khua ua kipan in awl in unau nihte tuh khut kilen hilhel kawm in, gilkial kawmpi in, awlawl in hong kizuisuk napnap uhi.

 

“U, den ate genkha…,” chi in a nau in hon gen pan kiangkiang a, himahleh a u in kintak in ana pautuh hi.

 

“Bawi, i pa i muh chiah bang na gen masapen di’a?,” chi in dong a, himahleh a lungsim khat bel si dedu ahi chih a mel kilahdan leh amah omdan apan in kitheithei hi.

 

“U ei, tu sun a thauging vengvung leh bomb puakging kuikuite kha…”

 

A naupangzaw pen in a u kiang ah chi nawn leuleu hi.

 

A u in a dawn dingdan tuan thei lou in, dawng nawn lou in Lamka khopi tuh a pai kawmkawm un mitsuan uhi. Lamka khopi sung mun khenkhat apan meikhu zamtou ngoingoi muh theih ding om a, thawmging leh thauging leng zak ding avangkim in om zeuhzeuh hi.

 

Unau nihte’n lausim leh diphawm kawmpi in huai buaina omna khopi sung lam awl in zuansuk zel uhi.

 

Lamka a hong tunsuk chiang un bel kholai ah mipi muh ding om nawnta kei a, lamlian awng mahmah heuhou hi. Huchibang a kuamah muh ding a om ngellouh chiang in unau nihte tuh thawmhau kisa diak ua, kiliangkawi tittet kawm leh lausim kawm a dak leplep kawmkawm in hong kiton zel uhi.

 

A nau zak ding in genkhe ut kei mahleh a u pen in a pa uh leng a misite lak a telkha hi ding a muanmohna lungsim nei ahihman in Lamka Damdawiin lam manoh in a nau hon paipih zel a, amun a hong tunkuan un bel mi thawmging leh kivialleh hehu muh ding ana omta hi. Damdawiin huangsung a hong luttak un Misikoihna mun lam ah mipi ana om neinuai ua, a kap toh dahmeltak a ngui toh, a heh a hatang thak toh ana om zelzul uhi. Huchibang teng a muh phet in a u pen tuh a diphawm in a lungphu bang hong kinoh hehu maimah hi. Huchia awl a huai misikoihna lam a hon zot zellai un pasal khat in ana houpih hi.

 

“Eh! Nou tegel bangchidan a hiai lamlam a hong vaklutkha na hi uale? Tuni a buaina thupitak om ahi chih ana thei lou na hi uh hiam? Kintak in na inlam uah ana paikik un; naupang aa ding a lauhuai lua ahi.”

 

Mipa’n unaute awlmoh selua in a aw bang sangkha loiloi hial a, huchi in a khut in kongpi pawlam ah paikhe ding in kawk zotzot maimah hi. A huchih chiang in a naunu’n lau in a u’ khut bang kiptak in letsak tenton maimah a, liin toh men phimphiam zezen thuah hi.

 

Unau tegel in kongpi lam zuan kineih in anawl langkhat lam ah pai ua, huchi in misikoihna mun lam mah zuan in mipi lak ah, aguuk in, kikhiin phei nitnit uhi. Huchia a kikhiin sung un mite kihouna hiaibang in hon za uhi.

 

“Huai Manipur Police-te leng kiphasak uh sa mahmahke! Mohna neilou mi kua (9) tak a kaplup hilhial uh… A sisan un leng ngam sa mahmah ka hi.”

“Eivoi, ke’n leng huai chi ka hi. Tunitak a Police Station luh thak nawn ding chih khawng gen pawl leng omve uh aw.”

“Huai i va luhluh mawk ua bang phatuam ding leng a zel diam maw?”

“A hehhuai lawvoi.”

“Hehhuai kei zaw chi khang. Hilehle Police Station va buluh sek sang a bangchidan hiam a i MDC-te leh MLA-te uh toh pangkhawm a tualthatte a kituahpih gawtna pe ding a thuneitute noh bang a phatuamzaw diam ka chihman hi.”

“Huai bangle zaw hithou maw. Police Station buluh veusekna hang a i lohtak ding tawm mahmah. Adiktak in, Police Station va buluh nilouh mawk pen i supna lianpi uh a hong hihkhak ding bang lauhuai amahve.”

“Huai eivoi ka chih. Mi pilthei lawta ua, ei haksatlai suam a amau hamphatna ding sai bang leng omkha thei ahi.”

“Bangteng hileh, entoule, tangvalte khaam zoh a hong hih louh mel uh leng theih louh ahi.”

“Eive…”

 

Unau nihte tuh ki-entuah ua, lamdang sa mahmah mai uhi. Huchi in kikhiinphei zel ua, mite’ houlimna leng za touzel uhi.

 

“Endih! Tuni a misite kha atangpi a nektawmzongte hi vek uh mawle?”

“Eh! Nguttak. Huai na chihleh a hi lawngut.”

“Kum 1997 a tualgal omlai bang a leng a mihausate’n hon pemkhiaksan geihmaidan uh hi’n maw…”

“Hmnn… Ahi a, mihausate bang leng va mohsak vek theihle hi zellou ahi. A mi-le-sate uh itna ziak a sum-le-pai a neihte uh hon thoh ekek ziak ua i gamleitang kihumbit khatle suak zel ahi.”

“Hizel mah e maw. Tutung a pen ah zaw tualgal hial a hikei a, hilehle i gamleitang humbit ngai ahihna ah lutang phal a pan mah poimoh veve ahi.”

 

Unau nihte lak a a lianzaw pen in misite atangpi a nektawmzong ahihdan houlimna a zak chiang in a lungsim ommuang thei nawn lou a, huchi in a naunu khutgawng a kaai in misikoihna kongbul lam ah kinohtak in taipheipihta hi. A huchih chiang in a naunu leng patau in hakkhe lelaw hial a, “U, bangchi oi? N’on letna ka khutngawng naa lua eive, u…,” chih teng lel gen in a u kaihna lam ah amah leng diangphei hi.

 

Misikoihna a hong tuntak un, a kongbul ah misite tuh puankhuhsa in ana kisial dendan uhi. A u in a pa uh leng telkha ngeingei ding a gingta ahihman in men phemphom a, a mittui hong paak niuniau hi. Misi luangte ban et dandan a, a melte uh puan in kikhuh vek mahleh a khete uh kikhuh suak lou ahihman in siluangte lak a khat in a buh khedap tuh a pa aa toh kibang sa in va naih in va enchian pah somsom hi. Kuamah leng zahtak zou nawn lou in huai khedap bun pen tuamna puan tuh honkhiak sawm in a puanmong tuh, diphawm kawmtak mai in, khut liing deldel kawm in hon lenta hi. Akiim a mipi omte’n leng lamdang sakna lianpi toh ana en heuhou lelmai uhi.

 

Huchih sung in, paungaihna a kikou pasal khat in, “Tuni a vangsiathuaitak a Manipur Police-te’n a hon kaplupsakte uh pen gamleitang itna ziak a si ahi ua, huaiziak in lungliap in kithazoisak tuankei ni. Amaute ahihleh Manipur sorkal in i gamleitang hon laksak a tuplai ua gamleitang humbitna ding a a hinna uh, a lubuk uh ana pephalte ahihman un amaute pen SALPHA chih zahna min thupi i pia ahi,” chi in gen hi.

 

Huai thute a kigenlai in a u pen in khut liing deldel kawm in huai siluang khuhna puan tuh hon kaikhesukta a, huaitak in unau nihte’n tuh, manglam a leng a mat ngeilouh uh, a pianna pa ngeingei uh luang mualsa a muta maimah uhi. A nih un kiguih zot hial ua, lamdang sakna toh kidim uhi. Sisan-naisan toh kidim a pa uh luang vot dikdek tuh pumkawi tonton toh soi noknok thuah in, ihmu phawn sawm mahbang in sam tuaituai uhi.

 

“Pa ei, pa… pa… Bangchi maimah na hia oi? Hong thou inla kou na tate hon enve maw, pa… Zanlai a vot ka sak chiang ua na chilum a na hon kawilum zel hilou mo, pa… Tu’nlah na chii tengteng a votsuak kiuhkeuh tel a… Pa ei… pa… Vaikuan na hong tun chiang a anhuan ding leh ka nektheih ding uh na hon puak dingte ngaklahtak a sawtpi hon na ngak ngitnget keive ua, pa… Hehpihtak in hon ngaidam in aw, pa, hon ngak zou lou ung a hong paisuk mah ka hi uh… Thumang lou na hon sakleh hon zeep mai in, pa. Hong thoukhia inla hon sal zialzial maive maw… Khua mial gawpta ahi, pa, hong thou inla i paita ding uh aw… Hong thouve, pa…”

 

Akiim ua mipi omte tengteng kidek zou kuamah om lou in kidik hithit vek ua, unau nihte tuh hehpihhuai sa mahmah kawm in khasiat mahmah mai uhi. Huai hun chiah in tuh kidik hithit leh kahging chihte loungal thawmging dang himhim zak ding a om kei.

 

“Pa ei… Ka nu’n hon sihsanta a, tua nang hon sihsan nawn zel… Kou bang suak ding ka tel ua, pa…”

 

[Kum 2015, August 31 in Manipur Assembly in singtangmite sukha ding thupukna Bills 3 a bawl uh deihlouhna in Manipur a khosa singtangmite tengteng kituak a pangkhawm in kiphinna nasatak nei uhi. Huai kiphinna ah gamleitang ittu mi 9 in a lutang uh ana pephal ua, amaute SALPHA chih zahna min piak in om uhi. Hiai thugelh ahihleh huai hun a hinna ana pia SALPHATE zahna leh theihgigena ding ban ah huai buaina in lungzinna ban ah khenkhatte aa di'a tagahna hon tutdan lahna ding a thiltung taktak pansan a kiphuaktawm ahi.]

 

 

 

©Valte Ginkhenpau, 2018

Read 606 times
Login to post comments